Cách Xóa Nhiều Thư Mục Con Bằng Một Lệnh Linux

  -  
A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag và branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
This commit does not belong lớn any branch on this repository, & may belong to a fork outside of the repository.

Bạn đang xem: Cách xóa nhiều thư mục con bằng một lệnh linux


Cac-cau-lenh-tao-sua-xoa-file-va-folder-tren-ubuntuCác câu lệnh sinh sản sửa xóa tệp tin và thư mục trên ubuntu

#1 các câu lệnh thao tác với file

Gồm gồm 4 thao tác làm việc chính:Cách tạo nên file với ghi ngôn từ cho fileCách đổi tên fileCách copy fileCách xóa file

##1.1 biện pháp tạo file.

Để tạo ra 1 tệp tin ta sử dụng lệnh vi(của trình biên soạn thảo vi tất cả sẵn trong linux):

vi Tên_file_muốn_tạo

*

Ấn i (INSERT) để thêm vào tin tức cho file

*

Lưu tệp tin vào bởi lệnh wq!

Để soát sổ xem file đang tồn tại chưa ta sử dụng lệnh ls

*

Xem văn bản của tệp tin ta dùng lệnh cat tên_file, hoặc ta cũng hoàn toàn có thể dùng lệnh tail hoặc head cũng tưng tự.

*

##1.2 dịch chuyển file(hoạc thay tên file).

Để dịch rời file bạn dùng lệnh mv(move):

*

Hoặc dùng để đổi tên tệp tin ta cũng sẽ sử dụng lệnh mv:

mv tên_file_cũ tên_file_mới

*

Ở đây file đã được gửi từ thương hiệu file_demo thành file_demo_new

##1.3 phương pháp copy file

Để copy file bạn áp dụng lệnh cp (copy):

cp tên_file_cũ tên_file_mới

*

##1.4 cách xóa file

Để xóa file ta cần sử dụng lệnh rm(remove):

rm tên_file_cần_xóa

*

#2. Những câu lệnh làm việc với Folder.

Gồm tất cả 4 làm việc chính:Cách tạo folderCách truy cập vào folderCách copy folderCách xóa folder

##2.1 các tạo folder

Để sinh sản một thư mục ta áp dụng lệnh mkdir( make directory)

mkdir tên_thư_mục_cần_tạo

*

##2.2 truy cập vào thư mục.

Xem thêm: Cách Chia Lại Ổ Đĩa Không Mất Dữ Liệu Trên Windows Đơn Giản, Chia Lại Ổ Cứng Không Làm Mất Dữ Liệu

Để truy cập vào thư mục ta cần sử dụng lệnh cd(change directory):

cd đường_dẫn_đến_thư_mục

*

Để biết thư mục hiện nay hành nhiều người đang ở, ta sử dụng lệnh pwd(print working directory)Để sụt giảm 1 tầng của folder ta dùng lệnh cd ..Để quay lại thư mục user chúng ta gõ cd ~

*

###Lệnh ls(list)

Các tùy chọn của lệnh ls:**ls** là để xem toàn bộ file tuy nhiên chỉ hiển thị thương hiệu file, và không bao hàm các tệp tin và folder được ẩn.
*
**ls -a** là nhằm xem toàn cục file với thư mục bao hàm các file với thư mục bị ẩn.
*
**ls -l** là xem toàn bộ file/folder đương nhiên thông tin cụ thể của file/folder đó nhưng lại không bao hàm các file/folder ẩn.
*
**ls -al** là xem toàn thể file/folder với thông tin chi tiết và bao gồm các file/folder bị ẩn.

Xem thêm: Thế Giới Có Bao Nhiêu Nước? Châu Á Âu Mỹ Phi Úc Có Bao Nhiêu Nước

*

##2.3 biện pháp copy folder

Lệnh cp cũng có thể copy các thư mục với nhau giống hệt như với file:

cp -r tên_thư_mục_cũ tên_thư_mục_mới

-r nghĩa là bạn sẽ copy toàn bộ flie cùng thư mục chứa trong đó

*

##2.4 di chuyển và xóa thư mục.

Di gửi và xóa thư mục tương tự như như dịch chuyển và xóa thư mục với file:

mv thư_mục_cần_chuyển thư_mục_chuyển_đến