Viết chương trình tính tổng: s=1 1/2 1/3

  -  
*

*

Viết chương trình tính tổng:S = 1 + 1/2! + 1/3! + … + 1/n! cùng với n là số tự nhiên được nhập vào từ bàn phím.

Bạn đang xem: Viết chương trình tính tổng: s=1 1/2 1/3

 


*

Viết chương trình tính tổng sau ( trong những số đó là số tự nhiên và thoải mái được nhập từ bàn phím ) 

A = 1 + một nửa + 1/3 ... 1/n (n e z)

 


Sửa đề: S=1/1+1/2+1/3+...+1/n

uses crt;

var n,i:integer;

s:real;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

s:=0;

for i:=1 lớn n do 

s:=s+1/i;

writeln(s:4:2);

readln;

end.


Viết chương trình tính tổng nghịch đảo N số thoải mái và tự nhiên S= 1+1/2+1/3+...+1/N cùng với N được nhập tự bàn phím. (sử dụng câu lệnh lặp for...do hoặc while...do...).Giúp e cùng với ạ


Program hostingvietnam.vn;

var i,n: integer;

S: real;

begin

write('Nhap N: '); readln(n);

s:=0;

for i:=1 lớn N vì s:=s+1/i;

write('S= ',s:5:2);

readln

end.


em hãy viết lịch trình để tính tổng A sau đây( n là số tự nhiên được nhập vào từ bàn phím) A=1/1*3+1/2*4+1/3*5+.......+1/n*(n+2)help me vs!!!!!


uses crt;

var s:real;

i,n:integer;

begin

clrscr;

readln(n);

s:=0;

for i:=1 khổng lồ n do 

s:=s+1/(i*(i+2));

writeln(s:4:2);

readln;

end.


1 Viết lịch trình tính n!=1.2.3.4....n vs n là số nguyên được nhập vào từ bỏ bàn phím.

2 Viết lịch trình tính t=1+2+3+4+....+n vs n là số nguyên được nhập vào tự bàn phím.


Câu 1: 

uses crt;

var n,i:integer;

s:real;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

s:=1;

for i:=1 khổng lồ n do

s:=s*i;

writeln(s);

readln;

end.


Câu 2: 

uses crt;

var t,i,n:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

t:=0;

for i:=1 lớn n do

t:=t+i;

writeln(t);

readln;

end.


Bài 1: Viết chương trình tính tổng những số chẵn từ 10 mang đến 50?

Bài 2: Viết công tác giải việc sau: Tính tổng A ( n là số tự nhiên và thoải mái được nhập trường đoản cú bàn phím)

A= 1.3 + 2.4 + 3.5 +...+ n(n+2).

Xem thêm: Cách Cài Đặt Chứng Chỉ Ssl Trên Hosting Sử Dụng, Cách Cài Chứng Chỉ Ssl Miễn Phí Cho Website

Giúp mình với nhanh nhanh nha. 


Bài 1:

uses crt;

var i,s:integer;

begin

clrscr;

s:=0;

for i:=10 khổng lồ 50 do

if i hack 2=0 then s:=s+i;

writeln(s);

readln;

end.

Bài 2: 

uses crt;

var a,i,n:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

a:=0;

for i:=1 to n do

a:=a+i*(i+2);

writeln(a);

readln;

end.


Bài 1: Viết chương trình nhập vào từ keyboard số thoải mái và tự nhiên n với tình các giá trị sau:- Tính tổng những số tự nhiên - Tính tổng những số tự nhiên - Tính tổng 1 + 2 +…+ 2n.


Bài 1: 

uses crt;

var n,t1,t2,t3,i:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

t1:=0;

t2:=0;

for i:=1 to n-1 do 

begin

if i thủ thuật 2=1 then t1:=t1+i

else t2:=t2+i;

end;

writeln('Tong cac so le nho hon ',n,' la: ',t1);

writeln('Tong cac so chan nho hon ',n,' la: ',t2);

t3:=0;

for i:=1 to lớn 2*n do 

t3:=t3+i;

writeln('Tong cac so vào day so tu 1 toi 2*',n,' la: ',t3);

readln;

end.


Câu 1. Viết công tác tính tổng những số lẻ từ một đến n ( n nhập trường đoản cú bàn phím).

*

Câu 2. Viết công tác tính tổng các số chẵn từ 1 mang lại n ( n nhập từ bàn phím).

*

help me, pls


Câu 1: uses crt;var s,i,n:integer;begin clrscr;s:=0;write('Nhap n: ');readln(n);for i:=1 to n doif i mod 2 0 then inc(s,i);write('Tong cac so le tu 1 den ',n,' la: ',s);readlnend.

Xem thêm: Cách Chỉnh Bios Để Boot Từ Usb /Cd/Dvd, Ổ Cứng Ngoài, Hướng Dẫn Chỉnh Bios Để Boot Từ Usb Hoặc Dvd/Cd


Câu 2:uses crt;var s,i,n:integer;begin clrscr;s:=0;write('Nhap n: ');readln(n);for i:=1 to lớn n doif i hack 2 = 0 then inc(s,i);write('Tong cac so le tu 1 den ',n,' la: ',s);readlnend.