Thông Tư Mới Nhất Về Hóa Đơn 2016

  -  
Thông bốn 176/2016/TT-BTC sửa đổi phép tắc về xử phạt phạm luật về để in hóa đơn, thi công hóa đơn; phạm luật về sử dụng hóa đơn khi bán sản phẩm hóa, dịch vụ; áp dụng hóa solo của người mua và bài toán lập, gửi thông tin và báo cáo cho cơ quan thuế trên Thông tư 10/2014/TT-BTC.

Bạn đang xem: Thông tư mới nhất về hóa đơn 2016

 


Theo đó, Thông tứ số 176/2016 sửa đổi, bổ sung Thông bốn 10/2014/TT-BTC về xử phạt phạm luật hành thiết yếu về hóa đối chọi như sau:
- sút mức vạc xuống còn từ 500 ngàn đồng cho 1.5 triệu đồng với tất cả bên để in và bên nhận đặt in hóa đối chọi mà không ký hợp đồng in bởi văn bản hoặc tổ chức triển khai nhận in hóa đối kháng tự in hóa solo đặt in để áp dụng mà không tồn tại quyết định in hóa đơn của thủ trưởng.
Giảm mức phạt buổi tối thiểu xuống còn 500 nghìn đồng đối với hành vi đặt in hóa đối kháng không ký phụ lục hòa hợp đồng bổ sung.
Thông tứ 176/TT-BTC còn bổ sung việc phân phát tiền tự 2 triệu mang lại 4 triệu đồng đối với hành vi để in hóa đối kháng khi cơ sở thuế đã thông tin không đủ đk đặt in hóa đơn.
- Về vi phạm luật quy định desgin hóa đơn, Thông bốn số 176/BTC bổ sung cập nhật xử phân phát tiền từ bỏ 500 nghìn mang lại 1.5 triệu đồng đối với hành vi nộp thông tin điều chỉnh tin tức phát hành hóa đối kháng hoặc nộp bảng kê hóa chưa sử dụng khi vắt đổi add chậm sau 10 ngày kể từ ngày áp dụng hóa solo tại add mới hoặc sử dụng hóa đơn chưa tới hạn sử dụng.
- xung quanh ra, Thông tư 176/2016 bổ sung cập nhật xử phân phát từ 4 triệu mang lại 8 triệu đối với hành vi làm cho mất, cháy, lỗi hóa 1-1 đã thiết kế nhưng không lập hoặc đã lập nhưng người tiêu dùng chưa nhận thấy hoặc hóa đối kháng đã lập theo bảng kê kinh doanh nhỏ hàng hóa, dịch vụ.
- Đồng thời, Thông tứ 176/2016/BTC tăng mức phân phát lên từ bỏ 4 triệu đến 8 triệu đồng đối với hành vi làm cho mất, cháy, hỏng hóa đối chọi đã lập để hạch toán kế toán, kê khai thuế và giao dịch vốn ngân sách.
- Với hành động nộp thông báo, report gửi cơ quan thuế thì Thông bốn số 176 của cục Tài chính đã bổ sung quy định xử phạt từ 4 cho 8 triệu đồng đối với hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ sở thuế (được tính sau đôi mươi ngày kể từ ngày hết thời hạn).
MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ TÀI CHÍNH --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 176/2016/TT-BTC

Hà Nội, ngày 31 mon 10 năm 2016

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ10/2014/TT-BTC NGÀY 17 THÁNG 1 NĂM năm trước CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN XỬ PHẠT VIPHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HÓA ĐƠN

Căn cứ hình thức Xử lý vi phạmhành chính số 15/2012/QH13 ngày đôi mươi tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật làm chủ Thuế số78/2006/QH11 ngày 29 mon 11 năm 2006 và quy định sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật cai quản Thuế số 21/2012/QH13 ngày trăng tròn tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm trước đó của chính phủ nước nhà quy định chi tiết một sốđiều và phương án thi hành lý lẽ xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số51/2010/NĐ-CP ngày 14 mon 5 năm 2010 của cơ quan chính phủ quy định về hóa đơn bánhàng hóa, cung ứng dịch vụ; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng một năm 2014của cơ quan chỉ đạo của chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày14 tháng 5 năm 2010 của cơ quan chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịchvụ;

Căn cứ Nghị định số109/2013/NĐ-CP ngày 24 mon 9 năm trước đó của chính phủ quy định xử phân phát vi phạmhành chủ yếu trong lĩnh vực làm chủ giá, phí, lệ phí, hóa đơn; Nghị định số49/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 05 năm năm 2016 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 mon 9 năm 2013 của chính phủ nước nhà quyđịnh xử phạt vi phạm hành bao gồm trong lĩnh vực cai quản giá, phí, lệ phí, hóađơn;

Căn cứ Nghị định số215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệmvụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cơ cấu tổ chức của cục Tài chính;

Theo đề nghị của Tổng cụctrưởng Tổng cục Thuế,

Bộ trưởng bộ Tài chính hướngdẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tứ số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1năm năm trước của bộ Tài chính về xử phạt vi phạm hành bao gồm về hóa solo như sau:

Điều 1. Sửađổi, bổ sung một số điều của Thông bốn số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm2014 của cục Tài bao gồm hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đối chọi như sau:

1. Sửa đổi, ngã sung khoản 1, khoản 6 và bổ sung cập nhật khoản 2a vào Điều 7 như sau:

“1. Hành vi đặt in hóa đơn mà không ký kết hợp đồng in bởi văn bản.

a) phạt tiền từ500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với tất cả bên để in và mặt nhận in hoá đơn đối với hành viđặt in hoá đơn mà không cam kết hợp đồng in bởi văn bạn dạng hoặc tổ chức triển khai nhận in hoáđơn từ in hóa 1-1 đặt in để sử dụng nhưng không có quyết định in hoá đơn của Thủtrưởng đơn vị chức năng theo quy định.

Hợp đồng in hoáđơn được thể hiện bằng văn phiên bản theo nguyên tắc của công cụ Dân sự, đưa ra quyết định tự inhoá 1-1 đặt in của tổ chức triển khai nhận in hoá solo phải được thể hiện bằng văn phiên bản vàcó không thiếu nội dung theo phía dẫn trên Thông tư của cục Tài thiết yếu về hoá đơn bánhàng hoá, đáp ứng dịch vụ.

b) Trường thích hợp đặtin hoá đơn đã ký hợp đồng in bởi văn bạn dạng nhưng hợp đồng in không khá đầy đủ nộidung hoặc tổ chức nhận in hoá đối chọi tự in hoá đối chọi đặt in vẫn ký đưa ra quyết định tự inhoá 1-1 nhưng đưa ra quyết định tự in hoá đối chọi không rất đầy đủ nội dung theo hướng dẫn tạiThông tư của bộ Tài chủ yếu về hoá đơn bán sản phẩm hoá, đáp ứng dịch vụ thì:

b.1) phát cảnhcáo so với trường hợp mặt đặt in và bên nhận đặt in hoá đơn đã ký kết phụ lục hợpđồng bổ sung cập nhật các ngôn từ còn thiếu, tổ chức triển khai nhận in hoá 1-1 tự in hoá 1-1 đặtin ký quyết định bổ sung các nội dung còn thiếu trước lúc cơ quan thuế công bốquyết định kiểm tra, thanh tra.

b.2) vạc tiền ởmức tối thiểu của khung tiền vạc là 500.000 đồng đối với trường hợp bên đặt in và mặt nhận để in hoá solo không ký phụ lụchợp đồng bổ sung cập nhật các câu chữ còn thiếu, tổ chức nhận in hoá đơn không ký quyếtđịnh bổ sung các câu chữ còn thiếu. Đồng thời bên đặt in và bên nhận để inhoá đơn phải bổ sung cập nhật các nội dung không đủ của hòa hợp đồng.”

“2a. Phạt tiềntừ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng so với hành vi đặt in hóa solo khi cơ quanthuế đã tất cả văn bản thông báo tổ chức, công ty lớn không đủ điều kiện đặt inhóa đơn, trừ trường hợp ban ngành thuế không có ý kiến bằng văn bạn dạng khi nhấn đượcđề nghị áp dụng hóa 1-1 đặt in của tổ chức, doanh nghiệp theo phía dẫn của BộTài chính.”

“6. Phương án khắc phục hậu quả: Tổ chức, cá nhân vi phạm khí cụ tại các khoản 2a, khoản 4 với khoản 5Điều này đề nghị hủy các hóa đối kháng đặt in không nên quy định.”

2. Bổsung khoản 1a vào Điều 10 như sau:

“1a. Phân phát tiền từ 500.000 đồng cho 1.500.000 đồng so với mộttrong các hành vi:

a) Nộp thôngbáo kiểm soát và điều chỉnh thông tin tại thông tin phát hành hóa solo đến cơ quan thuế quảnlý trực tiếp cùng hành vi nộp bảng kê hóa solo chưa thực hiện đến phòng ban thuế nơichuyển đến lúc doanh nghiệp vậy đổi add kinh doanh dẫn đến biến đổi cơquan thuế thống trị trực tiếp lờ đờ sau 10 ngày kể từ ngày ban đầu sử dụng hóa đơntại showroom mới.

b) áp dụng hóađơn sẽ được thông tin phát hành với cơ sở thuế nhưng không đến thời hạn sử dụng(05 ngày kể từ ngày gửi thông tin phát hành).”

3. Bổsung điểm c vào khoản 1 Điều 10 như sau:

“1. Vạc tiền tự 2.000.000 đồng mang lại 4.000.000 đồng so với một vào cáchành vi:

a) Lập Thông báophát hành không không hề thiếu nội dung theo luật pháp đã được cơ sở thuế phát hiện vàcó văn bản thông báo cho tổ chức, cá thể biết để điều chỉnh nhưng tổ chức, cánhân chưa kiểm soát và điều chỉnh mà đã lập hoá 1-1 giao mang lại khách hàng.

Trường đúng theo cótình tiết sút nhẹ thì phạt tiền ở tại mức tối thiểu của form tiền phạt là2.000.000 đồng.

b) ko niêm yếtThông báo sản xuất hóa đơn theo đúng quy định.

Việc niêm yếtThông báo phát hành hoá đơn tiến hành theo lí giải tại Thông tư của cục Tàichính về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Trường đúng theo cótình tiết giảm nhẹ thì vạc tiền ở tại mức tối thiểu của khung tiền phát là2.000.000 đồng.

c) Nộp thôngbáo kiểm soát và điều chỉnh thông tin tại thông tin phát hành hóa solo đến cơ sở thuế quảnlý trực tiếp với hành vi nộp bảng kê hóa 1-1 chưa thực hiện đến cơ quan thuế nơichuyển đến khi doanh nghiệp nỗ lực đổi showroom kinh doanh dẫn đến đổi khác cơquan thuế quản lý trực tiếp từ bỏ sau đôi mươi ngày tính từ lúc ngày ban đầu sử dụng hóa 1-1 tạiđịa chỉ mới.”

4. Bổsung điểm g vào Khoản 3 Điều 11 như sau:

“g) làm cho mất, cháy, hỏng hoá đơnđã thành lập nhưng chưa lập hoặc hoá solo đã lập (liên giao mang đến khách hàng) nhưng người tiêu dùng chưa nhận ra hoá đơn khihoá solo chưa đến thời gian lưu trữ hoặc hóa đối kháng đã lậptheo bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ; trừ trường đúng theo mất, cháy, hỏnghóa solo do thiên tai, hỏa hoạn hoặc vì sự kiện bất ngờ, sự khiếu nại bất khảkháng không giống thì không bị xử phạt tiền.

Trường vừa lòng mất,cháy, hư hóa đối kháng đã lập (liên giao mang đến khách hàng), người chào bán và người tiêu dùng lập biên bạn dạng ghi thừa nhận sự việc, người cung cấp đãkê khai, nộp thuế, bao gồm hợp đồng, hội chứng từ chứng tỏ việc mua bán hàng hóa, dịchvụ và có một tình tiết sút nhẹ thì xử phạt ở tầm mức tối thiểu của form tiền phạt;nếu tất cả từ nhì tình tiết giảm nhẹ thì xử vạc cảnh cáo.

Trường hòa hợp mất,cháy, hỏng hoá đơn, trừ liên giao mang đến khách hàng, trong thời gian lưu trữ thì xửphạt theo lao lý về kế toán.

Trường vừa lòng ngườibán tra cứu lại được hoá đối kháng đã mất (liên giao mang lại khách hàng) khi ban ngành thuếchưa ban hành quyết định xử phát thì tín đồ bán không bị phạt tiền.

Xem thêm: Nguyên Nhân Và Cách Tắt Chkdsk Tự Động Chạy Khi Khởi Động Windows 10

Trường hợp ngườibán làm mất, cháy, hỏng các liên hoá đối kháng đã lập sai với đã xoá bỏ (ngườibán đã lập hoá solo khác sửa chữa thay thế cho các hoá đối chọi đã lập sai cùng đã xoá bỏ) thìngười cung cấp bị vạc cảnh cáo.

Trường hợptrong cùng một thời điểm, tổ chức, cá nhân thông báo mất không ít số hoá đối chọi chocơ quan thuế tuy thế cơ quan tiền thuế đầy đủ căn cứ khẳng định tổ chức, cá thể gộp nhiều lầnmất hoá solo để báo cáo cơ quan thuế thì xử phân phát theo từng lần mất hoá đơn.

Trường phù hợp mất,cháy, hư hoá solo đã lập (liên giao mang đến khách hàng) có liên quan đến mặt thứba, bên thứ tía do người bán thuê thì xử vạc người chào bán theo quy định tại điểmnày.”

5. Bến bãi bỏ điểm a cùng sửa đổi, bổ sung cập nhật khoản4 Điều 11 như sau:

“4. Phát tiền từ 10.000.000 đồngđến 20.000.000 đồng đối với hành vi ko lập hóa đối kháng khi bánhàng hóa, dịch vụ có giá chỉ trị thanh toán giao dịch từ 200.000 đồng trở lên cho những người muatheo quy định. Cùng với câu hỏi bị xử phạt, tổ chức, cá nhânkinh doanh phải lập hóa đối chọi giao cho những người mua.

6. Sửa đổi,bổ sung khoản 1 Điều 12 như sau:

“1. Vạc tiềntừ 4.000.000 đồng mang lại 8.000.000 đồng đối với hành vi làm mất,cháy, hư hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) để hạch toán kế toán, kê khai thuế cùng thanhtoán vốn ngân sách; trừ trường vừa lòng mất, cháy, hỏng hóa đơndo thiên tai, hỏa hoán vị hoặcdo sự khiếu nại bất ngờ, sự kiện bất khả phòng khác thì không trở nên xử phạt tiền.

Trường hợp mất,cháy, lỗi hóa solo đã lập (liên giao mang lại khách hàng), bạn bánvà người mua lập biên phiên bản ghi thừa nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, cóhợp đồng, triệu chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và gồm một tình tiếtgiảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của size tiền phạt; nếu tất cả từ hai tình tiếtgiảm dịu thì xử phân phát cảnh cáo.

Trường hợp người tiêu dùng tìm lại được hoá đơn đã mất và báo cáolại với cơ sở thuế trước khi ban ngành thuế phát hành quyết định xử phát thìngười mua không xẩy ra phạt tiền.

Trường hợptrong cùng 1 thời điểm, tổ chức, cá nhân thông báo mất không ít số hoá đơn chocơ quan tiền thuế tuy nhiên cơ quan lại thuế đủ căn cứ xác định tổ chức, cá thể gộp các lầnmất hoá đơn để report cơ quan thuế thì xử phát theo từng lần mất hoá đơn.

Trường vừa lòng mất,cháy, hư hoá đối chọi đã lập (liên giao mang lại khách hàng) có liên quan đến bên thứba, bên thứ ba do người tiêu dùng thuê thì xử phạt người mua theo công cụ tại khoảnnày.

Trường hợp mất,cháy, hư hoá đối kháng đã lập (liêngiao đến khách hàng) vào thờigian lưu trữ thì xử phạt theo lao lý về kế toán.”

7. Sửa đổi,bổ sung khoản 1, khoản 2 cùng bổsung khoản 4 vào Điều 13 nhưsau:

“1. Vạc tiền từ 200.000 đồng đến một triệu đồng so với hành vi lập saihoặc không tương đối đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo theoquy định gửi cơ sở thuế, trừ thông báo phát hành hóađơn.

Trường phù hợp tổ chức,cá nhân từ bỏ phát hiện nay sai sót và lậplại thông báo, báo cáo thay ráng đúng biện pháp gửi cơ quan thuế trước lúc cơ quan thuế, cơ quan gồm thẩm quyền ban hành Quyết địnhthanh tra thuế, bình chọn thuế trên trụ sở người nộp thuế thì không trở nên phạt tiền.

2. Đối với hànhvi phạm luật về nộp thông báo, report gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hànhhóa đơn:

a) vạc cảnh cáođối với hành động nộp thông báo, report gửi ban ngành thuế, trừ thông báo pháthành hoá đơn từ thời điểm ngày thứ 1 đến khi xong ngày máy 10 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

b) phân phát tiền tự 2.000.000 đồng mang đến 4.000.000 đồng, trừ thông tin pháthành hóa đơn, chậm chạp sau 10 ngày tính từ lúc ngày không còn thời hạn theo quy định.

3. Phạt tiền từ4.000.000 đồng mang đến 8.000.000 đồng với hành vi không nộp thông báo, report gửicơ quan liêu thuế. Hành vi không nộp thông báo, report gửicơ quan tiền thuế, trừ thông tin phát hành hóa đơn, được tínhsau trăng tròn ngày tính từ lúc ngày hết thời hạn theo quy định.

4. Biện phápkhắc phục hậu quả: Tổ chức, cá thể vi phạm khoản 1 Điều này phải khởi tạo và gởi lạicơ quan thuế thông báo, báo cáo đúng quy định.”

Điều 2. Hiệu lựcthi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực thihành tính từ lúc ngày 15 mon 12 năm 2016.

2. Các quy định không giống về xử phạt viphạm hành chủ yếu về hoá đối chọi không giải đáp tại Thông tứ này được tiến hành theoquy định của công cụ Xử lý vi phạm hành chính, Thông tứ số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 của cục Tài chủ yếu và những văn bản quy định đưa ra tiếtliên quan.

Điều 3. Trọng trách thi hành

1. Cơ sở thuế các cấp bao gồm tráchnhiệm phổ biến, phía dẫn những tổ chức, cá thể kinh doanh, không sale vàngười mua sắm chọn lựa hoá, dịch vụ thực hiện theo trả lời tại Thông bốn này, kiểm travà xử lý các vi phạm của tổ chức, cá thể sử dụng hoá đơn đảm bảo an toàn thực hiện nay thốngnhất vào toàn ngành, đúng giải pháp của pháp luật.

2. Tổ chức, cá nhân có hoạt độngliên quan tới sự việc in, thi công và thực hiện hoá 1-1 thực hiện khá đầy đủ các nộidung gợi ý tại Thông tứ này.

Trong quy trình thực hiện nếu như cóvướng mắc, đề nghị những tổ chức, cá nhân phản ánh đúng lúc về cỗ Tài thiết yếu đểnghiên cứu vãn giải quyết./.

Xem thêm: Dịch Câu Việt Anh Sang Tiếng Việt 4+, Google Dịch

Nơi nhận: - Văn phòng tw và các Ban của Đảng; - công sở Quốc hội; - Văn phòng chủ tịch nước; - văn phòng và công sở Tổng túng bấn thư; - Viện Kiểm giáp nhân dân buổi tối cao; - Toà án nhân dân buổi tối cao; - truy thuế kiểm toán nhà nước; - các Bộ, phòng ban ngang Bộ, cơ sở thuộc chính phủ, - ban ngành Trung ương của các đoàn thể; - Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Sở Tài chính, viên Thuế, Kho bội nghĩa nhà nước các tỉnh, tp trực ở trong Trung ương; - Công báo; - Cục khám nghiệm văn bạn dạng (Bộ tư pháp); - Website thiết yếu phủ; - Website bộ Tài chính; trang web Tổng cục Thuế; - các đơn vị thuộc cỗ Tài chính; - Lưu: VT, TCT (VT, CS).

Kubet