Tăng Dung Lượng Ổ Cứng Cho Máy Ảo Vmware

      64

Giới thiệu về LVM (Logical Volume Manager)

LVM là một công cụ để quản lý phân vùng logic được tạo và phân bổ từ các ổ đĩa vật lý. Với LVM bạn có thể dễ dàng tạo mới, thay đổi kích thước hoặc xóa bỏ phân vùng đã tạo.

Bạn đang xem: Tăng dung lượng ổ cứng cho máy ảo vmware


LVM được sử dụng cho các mục đích sau

Tạo 1 hoặc nhiều phần vùng logic hoặc phân vùng với toàn bộ đĩa cứng (hơi giống với RAID 0, nhưng tương tự như JBOD), cho phép thay đổi kích thước volume.Quản lý trang trại đĩa cứng lớn (Large hard Disk Farms) bằng cách cho phép thêm và thay thế đĩa mà không bị ngừng hoạt động hoặc gián đoạn dịch vụ, kết hợp với trao đổi nóng (hot swapping).Trên các hệ thống nhỏ (như máy tính để bàn), thay vì phải ước tính thời gian cài đặt, phân vùng có thể cần lớn đến mức nào, LVM cho phép các hệ thống tệp dễ dàng thay đổi kích thước khi cần.Thực hiện sao lưu nhất quán bằng cách tạo snapshot nhanh các khối một cách hợp lý.Mã hóa nhiều phân vùng vật lý bằng một mật khẩu.

*

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn mở rộng dung lượng ổ cứng của máy ảo Centos trên VMware.

Xem thêm: Cách Tạo Tab Trong Table Word 2013, Đặt Tab Trong Bảng

Mở rộng dung lượng ổ cứng của máy ảo Centos trên VMware

Để thực hiện mình sẽ chuẩn bị một máy ảo Centos trên VMware với ổ cứng có dung lượng 20GB.

Các bạn có thể kiểm tra dung lượng của phân vùng, ổ cứng bằng lệnh dffdisk như sau:

Để tăng dung lương phân vùng /dev/mapper/centos-root lên 40GB các bạn làm theo các bước sau:

Tạo phân vùng sda3

Tiếp theo thực thi lệnh pvcreate

< ~># pvcreate /dev/sda3 Physical volume "/dev/sda3" successfully created.Tiếp theo thực thi lệnh vgextend

< ~># vgextend centos /dev/sda3 Volume group "centos" successfully extendedKiểm tra kích thước Volume group bẳng lệnh vgdisplay

< ~># vgdisplay --- Volume group --- VG Name centos System ID Format lvm2 Metadata Areas 2 Metadata Sequence No 4 VG Access read/write VG Status resizable MAX LV 0 Cur LV 2 Open LV 2 Max PV 0 Cur PV 2 Act PV 2 VG Size 38.99 GiB PE Size 4.00 MiB Total PE 9982 Alloc PE / Size 4863 / Mở rộng kích thước phân vùng /dev/mapper/centos-root

< ~># lvextend -l +100%FREE /dev/mapper/centos-root Size of logical volume centos/root changed from Kiểm tra kích thước Logical volume bẳng lệnh lvdisplay

Tiếp theo chúng ta tiến hành resize filesystem:

Trên Centos 6:

resize2fs /dev/mapper/centos-rootTrên Centos 7

< ~># xfs_growfs /dev/mapper/centos-rootmeta-data=/dev/mapper/centos-root isize=512 agcount=4, agsize=1113856 blks = sectsz=512 attr=2, projid32bit=1 = crc=1 finobt=0 spinodes=0data = bsize=4096 blocks=4455424, imaxpct=25 = sunit=0 swidth=0 blksnaming =version 2 bsize=4096 ascii-ci=0 ftype=1log =internal bsize=4096 blocks=2560, version=2 = sectsz=512 sunit=0 blks, lazy-count=1realtime =none extsz=4096 blocks=0, rtextents=0data blocks changed from 4455424 to 9697280Kiểm tra lại một lên nữa bằng lệnh df

< ~># df -hFilesystem Size Used Avail Use% Mounted ondevtmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /devtmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shmtmpfs 1.9G 8.6M 1.9G 1% /runtmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /sys/fs/cgroup/dev/mapper/centos-root 37G 1.3G 36G 4% //dev/sda1 1014M 186M 829M 19% /boottmpfs 379M 0 379M 0% /run/user/0Việc thay đổi kích thước ổ cứng hay phân vùng có thể mang đến các rủi ro như thao tác nhầm hay mất dữ liệu, do đó các bạn nên sao lưu trước khi thực hiện. Chúc các bạn thành công.