SỔ CÁI TÀI KHOẢN THEO HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHUNG

      69

Sổ mẫu là sổ tổng đúng theo nhằm ghi chxay các nhiệm vụ kinh tế tài chính gây ra vào kỳ kế toán thù theo từng tài khoản kế toán được qui định vào chính sách kế tân oán.

Bạn đang xem: Sổ cái tài khoản theo hình thức nhật ký chung

Bài viết dưới đây, lực lượng giáo viên của lớp học tập kế toán thực hành thực tế tại Kế tân oán Lê Ánh vẫn khuyên bảo chúng ta mẫu sổ loại và phương pháp ghi Sổ dòng theo hình thức Nhật ký kết phổ biến.

1. Mẫu sổ chiếc theo bề ngoài Nhật ký chung

*

2. Hướng dẫn cách ghi vào từng tiêu chí trong sổ cái

– Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ. – Cột B, C: Ghi số hiệu với ngày, tháng lập của bệnh tự kế toán thù được sử dụng làm cho căn cứ ghi sổ. – Cột D: Ghi cầm tắt văn bản nghiệp vụ tạo nên. – Cột E: Ghi số trang của sổ Nhật cam kết thông thường đang ghi nghiệp vụ này. – Cột G: Ghi số dòng của sổ Nhật ký thông thường đang ghi nghiệp vụ này. – Cột H: Ghi số hiệu của những thông tin tài khoản đối ứng tương quan cho nghiệp vụ tạo nên với tài khoản trang Sổ Cái này (Tài khoản ghi Nợ trước, thông tin tài khoản ghi Có sau). – Cột 1, 2: Ghi số chi phí gây ra bên Nợ hoặc mặt Có của tài khoản theo từng nghiệp vụ tài chính.

Đầu mon, ghi số dư đầu kỳ của tài khoản vào dòng xoáy đầu tiên, cột số dư ( Nợ hoặc Có ).

lúc tất cả nhiệm vụ phạt sinh: căn cứ vào số liệu trên Nhật ký tầm thường nhằm phản ảnh những nhiệm vụ vào sổ Cái

Cuối tháng, cộng số phát sinh Nợ, số phát sinh Có, tính ra số dư cùng cộng lũy kế số tạo nên từ trên đầu quý của từng tài khoản để làm địa thế căn cứ lập Bảng phẳng phiu gây ra cùng Báo cáo tài chủ yếu.

Đơn vị: …………………………..

 

SỔ CÁI

(Dùng cho vẻ ngoài kế toán thù Nhật cam kết chung)

Năm...

Xem thêm: Cách Tạo Blog Miễn Phí : 5 Nền Tảng Mạnh Mẽ Kèm (Có Video), Hướng Dẫn Tạo Blog Cá Nhân Miễn Phí

Tên tài khoản …………..

Số hiệu…………

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Nhật ký chung

Số hiệu TK đối ứng

Số tiền

Số hiệu

Ngày tháng

Trang sổ

STT dòng

Nợ

A

B

C

D

E

G

H

1

2

 

 

 

- Số dư đầu năm

- Số tạo ra vào tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cộng số gây ra tháng

- Số dư cuối tháng

- Cộng lũy kế từ đầu quý

 

 

 

 

 

- Sổ này có .... trang, viết số tự trang số 01 đến trang ...

- Ngày mngơi nghỉ sổ:...

Người lập biểu (Ký, chúng ta tên)

Kế tân oán trưởng (Ký, họ tên)

Ngày ... mon ... năm ... Người đại diện thay mặt theo lao lý (Ký, chúng ta tên, đóng góp dấu)

Ghi chú: Đối với ngôi trường hòa hợp thuê dịch vụ làm cho kế toán thù, làm kế toán thù trưởng thì yêu cầu ghi rõ số Giấy ghi nhận đăng ký hành nghề các dịch vụ kế toán, tên đơn vị chức năng cung cấp các dịch vụ kế toán.

a) Nội dung sổ mẫu mẫu mã S03b - DNNSổ Cái là sổ kế tân oán tổng hợp dùng để làm ghi chxay các nhiệm vụ kinh tế tài chính, tài bao gồm gây ra vào niên độ kế toán thù theo thông tin tài khoản kế tân oán được dụng cụ vào hệ thống tài khoản kế tân oán vận dụng cho doanh nghiệp. Mỗi thông tin tài khoản được mở một hoặc một trong những trang tiếp tục trên Sổ Cái đầy đủ nhằm ghi chép vào một niên độ kế tân oán.

b) Kết cấu và cách thức ghi sổ Sổ Cái được cơ chế thống nhất theo mẫu mã phát hành trong cơ chế này.Cách ghi Sổ Cái được khí cụ như sau:- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.- Cột B, C: Ghi số hiệu cùng ngày, mon lập của bệnh từ bỏ kế tân oán được dùng làm cho địa thế căn cứ ghi sổ.- Cột D: Ghi bắt tắt ngôn từ nhiệm vụ gây ra.- Cột E: Ghi số trang của sổ Nhật cam kết tầm thường đã ghi nhiệm vụ này.- Cột G: Ghi số loại của sổ Nhật ký kết tầm thường vẫn ghi nghiệp vụ này.- Cột H: Ghi số hiệu của các thông tin tài khoản đối ứng liên quan mang lại nhiệm vụ tạo nên cùng với thông tin tài khoản trang Sổ Cái này (Tài khoản ghi Nợ trước, thông tin tài khoản ghi Có sau).- Cột 1, 2: Ghi số chi phí tạo ra mặt Nợ hoặc bên Có của Tài khoản theo từng nghiệp vụ tài chính.

Đầu tháng, ghi số dư vào đầu kỳ của thông tin tài khoản vào dòng thứ nhất, cột số dư (Nợ hoặc Có). Cuối mon, cùng số tạo ra Nợ, số phát sinh Có, tính ra số dư cùng cùng lũy kế số phát sinh từ trên đầu quý của từng thông tin tài khoản để làm căn cứ lập Bảng bằng vận thông tin tài khoản và báo cáo tài thiết yếu. 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên đào tạo các khóa huấn luyện kế toán thù thực hành thực tiễn cùng làm các dịch vụ kế toán thù thuế trọn gói tốt nhất có thể thị trường

 (Được huấn luyện và triển khai bởi vì 100% các kế tân oán trưởng từ bỏ 13 năm đến 20 năm ghê nghiệm)