Nghi lễ hằng ngày

  -  
*

Kích khuôn khổ chữ:
*
*

(Nghi sản phẩm công nghệ 1)

(Ghi chú: Đây là nghi cúng mùi hương linh thông thường, quý Phật tử hoàn toàn có thể thực hành theo nghi nầy là đủ. Nhưng mà đây chỉ nên lễ cúng linh, sau thời điểm đã làm lễ ước siêu mang lại Hương linh trước Tam bảo rồi)

Chủ lễ xướng: Gia nhà tựu vị. (Tức là gia đình có hương thơm linh bái trong lễ nầy, cho quỳ trước bàn thờ tổ tiên linh.).

Bạn đang xem: Nghi lễ hằng ngày

Chủ lễ và Ban hộ niệm đồng hòa: Phần hương thơm (Tứclà đốt hương dâng hương linh, từng vị thờ linh có một cây hương thơm hoặcchỉ tất cả vị Đại diện gia đình cầm hương gửi lên ngang trán, thầm khấn nguyện) Chủ lễ xướng: Thượng hương. (Cắm hương lên chén nhang của hương thơm linh) Chủ lễ cùng Ban hộ niệm đồng hòa: Hiếu quyến lễ hương linh bốn lạy. Đồng hòa tiếp: thuộc quỳ.

Chủ lễ sám : bao gồm sanh tất cả tử bao gồm luân hồi, không sanh ko tử ko tới lui, sanh tử, tới lui là mộng huyễn, Mau xa è cổ thế, mang lại sen đài. Ngưỡng trông đức phật Di Đà tự bi phóng quang tiếp độ : Đồng niệm tiếp dẫn cho Hương linh : Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. (từ 3 mang đến 10 lần)

Chủ lễ : Nay lấy chơn ngôn mà lại triệu thỉnh, mùi hương linh chẳng rõ để biết, nghe, nhờ vào sức Tam bảo đang hộ trì, Ngày nầy, tiếng nầy xin dự hội. Hương linh nghe triệu thỉnh, nghe triệu thỉnh, xin nguyện đến cho. Đồng hòa : hương thơm vân thỉnh, hương vân thỉnh. Chủ lễ :Hôm nay, ngày . . . Mon . . . Năm . . Nguyên cửa hàng làng . . . Thôn . .. Thị trấn . . . Tỉnh . . Gia quyến hiện tại ở trên . . . . Tất cả đều thiếtlễ: (Phát tang, có tác dụng tuần, bái năm mươi ngày, một trăm ngày, gần kề năm, xả tang, húy nhật, hiệp kỵ, ...) để báo ân thâm ân sanh thành chăm sóc dục. Hiện tại hiếu quyến gồm tất cả : . . . . (Con trai, nhỏ dâu, con gái, con rễ, con cháu đích tôn, con cháu nội, cháu ngoại, v. V..) Một dạ chí thành thắp nhang và phẩm đồ gia dụng cúng nhịn nhường ; ngữa trông ơn Phật từ bỏ bi gia hộ. Tình thực phụng thỉnh đức tiếp dẫn đạo sư Phật A Di Đà trường đoản cú bi phóng quang đãng tiếp độ: từ bây giờ chánh thỉnh hương linh : . . . (Cha, mẹ, chú, cô, dì, ...) Pháp danh : . . . (nếu có) sanh ngày . . . Mon . . . Năm . . Tận hưởng thọ : . . . . (mấy) tuổi,Tạ vậy ngày . . Mon . . Năm . . . Thỉnh lần đồ vật nhất, nguyện hươnglinh lên ngồi linh đài nhằm nghe tởm kệ và nhỏ cháu chân tình cúng dường. Đồng hòa: hương thơm linh nghe triệu thỉnh, hương thơm linh nghe triệu thỉnh, xin nguyện cho cho.

Chủ lễ: thật tình phụng thỉnh đức đại từ bỏ đại bi ý trung nhân tát Quán ráng Âm, trường đoản cú bi phóng quang đãng tiếp độ: lúc này chánh thỉnh mùi hương linh : . . . . Pháp danh : . . . . Sinh ngày . . Mon . .năm tận hưởng thọ : . . . . . (Mấy) tuổi. Tạ nắm ngày . . Tháng. . Năm . . Thỉnh lần sản phẩm công nghệ hai, nguyện hương thơm linh lên ngồi linh đài để nghe gớm kệ và thọ dấn phẩm thiết bị do con cháu bái dường. Đồng hòa: mùi hương linh nghe triệu thỉnh, mùi hương linh nghe triệu thỉnh, xin nguyện đến cho.

Chủ lễ: chân tình phụng thỉnh đức người thương tát Địa Tạng Vương sẽ đang hóa độ tại cảnh giới U minh, từ bi phóng quang tiếp độ: lúc này chánh thỉnh hương linh : . . . Pháp danh : . ..Sanh ngày : . . Mon . . Năm . . Hưởng thọ : . . . . (Mấy)tuổi, Tạ nuốm ngày : . . Mon . . Năm . Thỉnh lần đồ vật ba, nguyện hương linh lên ngồi linh đài để nghe ghê kệ, được bé cháu cúng dường, sớm xong trừ nghiệp chướng cùng sanh về cảnh giới tịnh độ của đứcPhật A Di Đà. Đồng hòa:

Ba lần phụng thỉnh mùi hương linh về, Thọ nhấn cúng dường, kinh kệ nghe, Thấu rõ kệ kinh, ý muốn giải thoát, oai nghiêm lực Tam bảo đã bệnh tri. Nam mô chứng minh sư người yêu tát Ma ha tát.(3 lần)

Chủ lễ: dưng trà Đồng hòa: Lạy nhì lạy. Đồng hòa: thuộc quỳ.

Chủ lễ xướng điệp (nếu có) : Âm, dương không nhì lý, Sanh, tử bao gồm hai đường, Nay bao gồm Điệp văn đọc, Trước hương linh bái dường.

Điệp rằng: Lập lũ siêu độ: ni tuyên hiểu điệp : . . . (Tiến điệp giỏi Thỉnh điệp)tiến cúng mùi hương linh: . . . . ., Pháp danh : . . . . Nguyên quán làng . . ., xã: . . ., huyện . . ., tỉnh . . , thị trấn . . ., nước Việt Nam. Hiện giờ đang cư cư trú tại nước Hoa Kỳ, (Có thể là Pháp, Anh, Ý, Đức, Gia Nã Đại, Úc Đại Lợi, . . .), tiểu bang . . ., tp . . . Gia cư lập bọn phụng Phật, dưng hương, tụng ghê cầu siêu nhân anh hùng ngày húy nhật (Chung thất, năm mươi ngày, sát năm, xả tang, . . .; kiếm tìm chữ đúng ý để lấy vào mấy chấm chấm trước đó). Hiếu tử . . .(Con trai trưởng, con trai, con dâu, nhỏ gái, nhỏ rễ, cháu nội, cháungoại, . .. . . . . . Theo vật dụng tự như trên đây để liệt kê vào cho đúng)và cùng toàn cục hiếu quyến con cháu, trai gái, nội ngoại, lớn nhỏ vân vân. Đồng kính thiết lễ gồm: hương trái cây phẩm, cổ bàn, trầm trà thanh đạm, kính cẩn cúng dường: Phụng bởi vì truy tiến : . . . . . . (Tên những bậc lớn hơn hương linh đang được cúng, điền vào đây, nhiều hay ít tùy theo) Phụng bởi vì chánh bái : . . . . . (Tên mùi hương linh được cúng thiết yếu thức, điền vào đây. Chỉ tất cả một vị xác định mà thôi). Phụng bởi phối tiến : . . . . . . (Têncác hương linh được mời về cùng dự, hoặc là cùng hàng cùng lứa với mùi hương linh cúng bao gồm thức, hoặc vai vế nhỏ dại hơn, điền vào đây, những hayít tùy duyên).

Hởi ôi ! Sống gửi thác về, già giỏi trẻ không có ai thoát khỏi số mạng. Trời cao đất dày, lên hoặc xuống cạnh tranh rõ hiểu rằng hướng phương. Ao ước cầu về thẳng tây phương, bắt buộc nương thuyền từ tế độ. Bây giờ đúng ngày húy nhật, cung thỉnh chư Tăng lập lũ pháp sự.

Phúng tụng: ghê văn Pháp bảo Đại thừa, niệm thần chú vãng sinh tịnh độ. Nhờ ơn lành nầy, cầu về tây phương. Lại nữa, nương vào thiện lợi rõ mặt đường sanh tử, ra khỏi ba đường dữ; vày công đức nghe kệ kính Pháp bảo chứng được niết bàn, vượt lên chín phẩm.

Cầu xin hương thơm linh hoan tin vui thọ nhận. Nay toàn thể hiếu quyến cúi xin chấm dứt tuyên điệp. Âm, dương gián đoạn đôi phương, Nương nhờ vào sứ giả chỉ đường U minh. Chào đón hướng dẫn hương thơm linh, Minh trung thâu chấp, hiếu tình bái dâng.

Vâng theo lời chỉ giáo của Hòa thượng : . . (Ghi Pháp từ bỏ của Hòa thượng, Thượng tọa xuất xắc Đại Đức vào đây).

Xem thêm: Toàn Bộ Quy Trình Nâng Cấp Card Màn Hình Cho Pc, Cách Nâng Cấp Card Đồ Họa Cho Laptop Tốt Nhất

Chủ lễ: bái trà. Đồng hòa: Lạy hai lạy. Đồng hòa: Tất cả thuộc quỳ.

Đồng tụng cúng dường: Nam mô Đa Bảo Như Lai, Nam mô Bảo win Như Lai, Nam mô Diệu sắc đẹp Thân Như Lai, Nam mô Quảng bác bỏ Thân Như Lai, Nam mô Ly ba Úy Như Lai, Nam mô Cam Lộ vương Như Lai, Nam tế bào A Di Đà Như Lai. Nam tế bào tác phạ đát tha nga đá, phạ lô dĩ đế. Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 hay 7 lần) Nam xe máy rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án, đánh rô đánh rô, chén ra đánh rô bát ra sơn rô, ta bà ha. (3 lần) Án, nga nga nẵng, tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

Đồng tụng : bé nay, xin thờ vị cam lồ, Tam bảo tự bi chứng giám cho, Xin nguyện mùi hương linh được no đủ, Tây phương rất lạc hướng theo về. Nam tế bào phổ cúng dường nhân tình tát Ma ha tát. (3 lần)

Chủ lễ: thờ trà. Đồng hòa: Lạy nhì lạy.

Đồng tụng : Quy mạng lễ A Di Đà Phật, Ở phương tây quả đât an lành, bé nay xin phạt nguyện vãng sanh, Cúi xin đức trường đoản cú bi tiếp độ : Nam mô Tây Phương cực Lạc thế giới Đại trường đoản cú Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. (30 lần) Nam mô Quán núm Âm ý trung nhân Tát. (3 lần) Nam mô Đại cầm cố Chí người yêu Tát. (3 lần) Nam tế bào Địa Tạng Vương người tình Tát. (3 lần) Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng người tình Tát. (3 lần)

Đồng tụng : cha đời mười phương Phật, A Di Đà bậc nhất, Chín phẩm độ chúng sanh, oách đức không cùng cực, bé nay vì hương linh, Sám hối hận ba nghiệp tội, Phàm được bao phước thiện, Chí trọng tâm nguyện hồi hướng, Nguyện cùng tín đồ niệm Phật, Vãng sanh nước rất Lạc, Thấy ngộ pháp tánh, Phát trung tâm đại người tình đề, Đoạn vô bờ phiền não, Tu vô lượng pháp môn, Thệ nguyện độ chúng sanh, Đều trọn thành Phật đạo. Hỏng không có thể tận, Nguyện của con không cùng, loại hữu tình, vô tình, Đều được thành Chánh giác.

Đồng tụng: Tâm kinh bát nhã cha la mật nhiều (Bản dịch của Hòa thượng ưa thích Trí Quang) cửa hàng Tự Tại bồ Tát, khi thực hành thực tế Bát nhã bố la mật đa sâu xa, thì soi thấy năm uẩn phần đông không, vượt các khổ ách.Xá Lợi Tử ! sắc chẳng khác không, không chẳng khác nhan sắc ; sắc tức là không, không có nghĩa là sắc; thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. XáLợi Tử ! không ấy của các pháp, không sanh ko diệt, không bẩn khôngsạch, ko thêm không bớt ; cần trong không, không nhan sắc thọ tưởng hành thức ; ko nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý ; không sắc đẹp thanh hương vịxúc pháp; ko nhãn giới cho tới ý thức giới ; không vô minh với sự khử tận của vô minh, cho đến không lão tử với sự diệt tận của lão tử,không khổ tập diệt đạo ; không trí không được vày không được gì cả. Người thương Tát y theo bát nhã tía la mật đề nghị tâm ko vướng mắc, không vướng mắc cần không ghê sợ, cực kỳ thoát mộng tưởng điên đảo, cứu giúp cánh niếtbàn. Chư Phật cả ba thời gian y theo bát nhã bố la mật cần được Vô thượng bồ đề. Cho nên vì vậy nên biết chén nhã bố la mật là bài bác chú hết sức thần diệu : bài xích chú khôn xiết sáng chói, bài bác chú về tối thượng, bài chú tuyệt bậc mà lại đồng bậc, trừ được không còn thảy khổ não, kiên cố thật, không lỗi ngụy. Nêntôi nói chú chén nhã cha la mật. Ngài tức thì nói chú ấy: “Yết đế yết đế,ba la yết đế, cha la tăng yết đế, người tình đề, tát bà ha.” (3 lần)

Đồng tụng: Vãng sinh tịnh độ thần chú (Đến đây đốt Điệp văn cúng mùi hương linh) Nam mô a di đà bà dạ, đá tha dà đa dạ, đá địa dạ tha. A di rị đô bà tì, A di rị đá, vớ đam bà tỳ, A di rị đá, tì ca lan đế, A di rị đá, tì ca lan đá, Dà di nị, dà dà na. Chỉ nhiều ca lệ, ta bà ha. (3 lần)

Chủ lễ: Hiếu quyến thực lòng lạy tạ hương linh Đồng hòa: Bốn lạy.

Đồng tụng: Nguyện sanh cực Lạc cảnh phương tây, Chín phẩm hoa sen là cha mẹ, Hoa nở thấy Phật triệu chứng vô sanh, bồ tát bất thoái là chúng ta hữu.

Chủ lễ sám: quăng quật chơn tâm, theo nai lưng cảnh là nguyên nhân đau khổ, Trở về giác tỉnh là đôi mắt thấy Như Lai, vì hương linh nghiệp chướng vẫn còn dầy, hiện giờ trở về quy y Tam Bảo được hoa khai thấy Phật. Đại chúng đồng niệm, tiếp dẫn hương linh vô cùng sanh Lạc quốc. Đại bọn chúng đồng hòa: Nam mô A Di Đà Phật.

NGHI THỨC CÚNG VONG (Nghi vật dụng 2) GỒM CÓ : • mùi hương linh lễ Phật (gia công ty lạy thế) • Thỉnh mùi hương linh • Thỉnh Đức Quán thế Âm Tiếp Dẫn… • Thỉnh Đức A Di Đà Tiếp Dẫn… • Thỉnh Đức Địa Tạng Tiếp Dẫn… • Xướng và đọc Điệp (nếu có) • Cúng cơm và Nước • Niệm Phật • Sám Di Đà • tống biệt hương linh • Phục Nguyện DÙNG ĐỂ : Cúng các hương linh, như hương linh Ông, Bà, Cha, Mẹ, v.v... Cúng ở trong nhà hay ở miếu cũng được. NGHI THỨC CÚNG VONG (Đồ thờ chỉnh tề, tang chủ quỳ gối, thắp hương ngang trán, vái thương hiệu họ người chết, gặm hương xong, nhà lễ xướng) HƯƠNG LINH LỄ PHẬT tây thiên tiếp độ hương thơm hồn. (1 giờ đồng hồ chuông, chúng đồng niệm) Nam tế bào A Di Đà Phật. (1 tiếng chuông, công ty lễ xướng tiếp) Vong tựu Phật tiền, đảnh lễ tam (1 giờ chuông, chúng hòa:) bái. (3 giờ đồng hồ chuông, đợi tang nhà lạy cầm cho hương linh xong, hữu ban tiếp: ) hồ quỳ. (cầm 3 cây hương, công ty lễ cử tán: ) THỈNH HƯƠNG LINH Chơn ngôn thần lực dẫn hương linh Từ chốn U Minh về cõi dương trần An tọa linh con đường để nghe kinh Tang môn hiếu tử linh đình bái dâng... Chủ lễ bái: mùi hương hoa thỉnh, (1 giờ đồng hồ chuông) Chúng hòa: hương thơm hoa triệu thỉnh. THỈNH ĐỨC QUÁN ÂM TIẾP DẪN... Chủ lễ thỉnh: Nhất trọng tâm phụng thỉnh: Đức tiệm Âm tu hành những kiếp cùng với lời nguyền tha thiết độ sanh mọi muôn nơi cầu nguyện chí thành Ngài ứng hiện tại muôn hình tế độ. (1 t. Chuông) Cung vi, Nam tế bào Đại tự Đại Bi tầm Thinh cứu vớt Khổ cứu vớt Nạn Quán thế Âm nhân tình Tát, tay thay nhành liễu, phóng hào quang đãng tiếp dẫn mùi hương linh, (tên họ: ..., Pháp danh: ..., sinh ngày: ..., bị tiêu diệt ngày: ..., tại: ...) lúc này là Lễ ... (Thọ Tang, Tứ Cửu, Bách Nhật, đái Tường, Đại Tường...), mừi hương ngào ngạt, cung thỉnh mùi hương linh (lần I), quay trở lại gia đình, lễ Phật nghe Kinh. . Chủ lễ tiếp: hương hoa thỉnh. (1 giờ chuông) Chúng hòa: hương hoa triệu thỉnh. (1 tiếng chuông). Hữu Ban: Duy nguyện: Hồn về dương tính Phách ở địa điểm nao? Mau mau tỉnh ngộ thừa thoát trằn lao. Hương hoa thỉnh, (1 tiếng chuông) Chúng hòa: hương hoa triệu thỉnh. (1 giờ chuông) THỈNH ĐỨC DI ĐÀ TIẾP DẪN... Chủ lễ thỉnh: Nhất trung tâm phụng thỉnh: Sông mê rào rạt sóng tình hải dương đau lênh bóng lệ bản thân khóc than mong mau thoát khỏi trần thế Hãy yêu cầu niệm Phật tiêu tan khổ nàn. Cung vi: Nam tế bào Tây Phương rất Lạc quả đât Đại từ Đại Bi A Di Đà Phật, tay bưng kim đài, tiếp dẫn hương linh (tên họ: ..., Pháp danh: ..., sinh ngày: ..., chết ngày: ..., tại:...), hôm nay là Lễ..., mừi hương ngào ngạt, cung thỉnh mùi hương linh, (lần II), quay trở lại gia đình, lễ Phật nghe Kinh. Công ty lễ tiếp: mùi hương hoa thỉnh, (1 giờ đồng hồ chuông) bọn chúng hòa: hương thơm hoa triệu thỉnh. (1 tiếng chuông). Tả Ban: Duy Nguyện: Thân cử bước thênh thang chổ chính giữa tự tại nhàn hạ Tới lui không vướng mắc Vượt bay cảnh trằn gian. Hương hoa thỉnh, (1 giờ chuông) chúng hòa: hương thơm hoa triệu thỉnh. (1 tiếng chuông) THỈNH ĐỨC ĐỊA TẠNG TIẾP DẪN… Chủ lễ thỉnh: Nhất vai trung phong phụng thỉnh: U Minh, kết thúc hết lao tù hình Dương gian, độ thoát bọn chúng sanh ko còn. Tình nhân Đề nguyện lớn vuông tròn Chứng phải Phật quả không còn tử, sanh. Cung vi: Nam mô U Minh Giáo công ty Bổn Tôn Địa Tạng Vương người yêu Tát, tay thế tích trượng, phóng hào quang quẻ tiếp độ hương thơm linh (Tên họ: …, Pháp danh: …, sinh ngày: …, bị tiêu diệt ngày: …, tại: …), bây giờ là Lễ…, mùi thơm ngào ngạt, cung thỉnh hương thơm linh (lần III), trở về gia đình, lễ Phật nghe Kinh. Chủ lễ tiếp: hương hoa thỉnh, (1 giờ chuông) Chúng hòa: hương thơm hoa triệu thỉnh. (1 giờ chuông) Hữu Ban: Duy nguyện: Được nương dựa vào oai thần chư Phật ni về phía trên thính Pháp văn kinh Hồn thiêng thụ hưởng trọn linh đình Nén hương, chén nước, ân (thâm) tình cúng dâng. Hữu Ban tiếp: hương thơm hoa thỉnh, (1 giờ đồng hồ chuông) Chúng hòa: hương thơm hoa triệu thỉnh. (1 giờ chuông) Đại chúng đồng tụng: ba lần cung thỉnh hương thơm linh đang về Hồn thiêng an tọa linh sàn Tang môn hiếu tử thiết lũ kính dâng. Tả Ban: Tang nhà lễ nhị Chúng hòa: bái. (2 giờ đồng hồ chuông) Hữu ban tiếp: hồ nước quỳ. XƯỚNG VÀ ĐỌC ĐIỆP (nếu có) Chủ lễ xướng: Âm dương đồng nhứt lý sanh tử phân tách đôi lối Điệp tang họp thời dọc cầu chư Phật hội chứng minh. (1 giờ đồng hồ chuông) (Đọc điệp xong, cúng cơm. Tang công ty gắp thức ăn, mỗi sản phẩm công nghệ một chút, nhằm vào đĩa cơm lưng, gác ngang đôi đũa, lẹo tay vái cúng) CÚNG CƠM VÀ NƯỚC Đồng tụng: Nam tế bào Đa Bảo Như Lai Nam tế bào Bảo chiến hạ Như Lai Nam tế bào Diệu sắc Thân Như Lai Nam tế bào Quảng bát Thân Như Lai Nam mô Ly tía Úy Như Lai Nam mô Cam Lồ vương Như Lai Nam tế bào A Di Đà Như Lai. (3 lần, 1 tiếng chuông) Nam mô tát phạ đát tha, nga nhiều phạ lồ chỉ đế. Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần, 1 giờ chuông) Hôm nay, dâng cúng cơm nầy Sắc, hương, mỹ, vị đổi thay đầy hư không chân tình tha thiết ngưỡng muốn Hương linh hấp thụ thọ, tấc lòng ghi nhớ thương. Mỹ Thanh trai người tình Tát Ma Ha Tát. (3 lần, 1 giờ đồng hồ chuông) Chủ lễ xướng: Hiến trà, (rót trà cúng, lần vật dụng nhứt) Hữu Ban tiếp: Cúc cung lễ nhị Chúng hòa: bái. (2 giờ đồng hồ chuông) Tả Ban: hồ Quỳ. (1 giờ đồng hồ chuông, đồng tụng: ) Nam xe gắn máy rô bà da, đát tha nga nhiều da, đát điệt tha. Án, đánh rô tô rô, chén ra đánh rô, chén ra tô rô, ta bà ha. (3 lần, 1 tiếng chuông). Hữu Ban xướng: Ruột se thắt, âm khí và dương khí xa cách Ngậm ngùi thay, hồn vía về đâu!? Chủ lễ xướng: Hiến trà, (rót nước cúng lần trang bị nhì) Tả Ban tiếp: Cúc cung lễ nhị Chúng hòa: bái.

Xem thêm: Sử Dụng 2 Tài Khoản Zalo Trên Máy Tính, Laptop

(2 giờ đồng hồ chuông, đồng tụng) Nam tế bào Cam Lồ Vương người tình Tát. (3 lần, 1 tiếng chuông) Hữu Ban xướng: Cam lồ một giọt rất linh thiêng Tiêu trừ đói khát triền miên Mật ngôn mầu nhiệm, hồn thiêng an lành. Chủ lễ xướng: Hiến trà, (rót trà cúng, lần đồ vật ba) Tả Ban tiếp: Cúc cung lễ nhị Chúng hòa: bái. (2 tiếng chuông) Hữu Ban: hồ nước Quỳ. (1 giờ đồng hồ chuông, đồng tụng) Án, nga nga nẳng tam bà, phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần,1 giờ đồng hồ chuông) Hữu ban xướng: Hồn chuẩn bị thoát dương gian vùng U Minh mờ hiện nay Âm dương phân chia đôi đàng bát hương, đôi nến gần tàn Cúi xin chư Phật dẫn đàng hồn đi. (1 giờ đồng hồ chuông, đồng niệm) NIỆM PHẬT A Di Đà Phật thân sắc đẹp vàng, Tướng xuất sắc rực rỡ, hào quang đãng sáng ngời, mày trắng tỏa, Tu Di uyển chuyển, đôi mắt trong ngần, bốn biển cả long lanh, Ánh hào quang hóa vô số Phật, Vô số nhân tình Tát hiện nay ở trong, tư mươi tám nguyện độ bọn chúng sanh, Chín phẩm sen đá quý lên giải thoát, Qui mạng lễ A Di Đà Phật, Ở phương Tây thế giới an lành con nay xin phạt nguyện vãng sanh, Cúi xin Đức từ bỏ Bi nhiếp thọ. (1 giờ chuông) Nam tế bào Tây Phương cực Lạc trái đất Đại từ bỏ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. (mỗi câu 3 lần, 1 giờ đồng hồ chuông) Nam mô Đại Bi Quán thay Âm nhân tình Tát. Nam mô Đại nỗ lực Chí người yêu Tát. Nam tế bào Địa Tạng Vương ý trung nhân Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng tình nhân Tát. (Khi vẫn tụng chú Vãng Sanh, nếu bao gồm sớ nên đốt) 9. CHÚ VÃNG sanh TỊNH ĐỘNam tế bào a di nhiều bà dạ, nhiều tha dà nhiều dạ, nhiều địa dạ tha, a di rị đô, bà tỳ, a di rị đa, vớ đam bà tỳ, a di rị đa, tỳ ca lan đế, a di rị đa, tỳca lan đa, dà di nị, dà dà na, chỉ ca ca lệ, ta bà ha. (3 lần, 1 tiếngchuông) TIỄN ĐƯA HƯƠNG LINH Chỉ nhà lễ xướng: Hồn về rất Lạc tây thiên Ngát vòi hoa sen nở, hào quang sáng ngời lẹo tay, vĩnh biệt cõi đời tiệm Âm, cố kỉnh Chí đón mời hồn đi. (Chủ lễ tiếp:) PHỤC NGUYỆN Hồn siêu vị trí cõi Tịnh Nghiệp xong xuôi chốn è ai Hoa sen chín phẩm vừa khai Phật bèn thọ ký cho ngay lập tức nhứt thừa ước xin chư Phật tiếp đưa Hồn về cực Lạc say sưa Pháp mầu Nguyện mang lại hương linh... Mau chóng về cõi Phật tận hưởng cảnh thanh bình Pháp giới chúng sinh Trọn thành Phật quả. (1 tiếng chuông, đại bọn chúng đồng niệm:) Nam tế bào A Di Đà Phật. Hữu Ban xướng: Tang nhà tựu vị lễ tứ, Chúng hòa: bái. (4 giờ đồng hồ chuông, tang chủ lạy 4 lạy, lui ra).