Lưu Đường Dẫn Ảnh Vào Database

  -  

Xin chào chúng ta, bài viết hôm nay bản thân đang tiếp tục giải đáp các bạn giải pháp lưu hình ảnh xuống cửa hàng dữ liệu Microsoft Access bên trên lập trình sẵn C#, Winkhung.

Bạn đang xem: Lưu đường dẫn ảnh vào database

Save sầu & Load Image inlớn Database MS Access

Ở nội dung bài viết chạy thử này, mình sẽ áp dụng phiên phiên bản Microsoft Access 2019.

Xem thêm: Công Việc Của Nhân Viên Bán Hàng Là Gì? Yêu Cầu Của Nhân Viên Kinh Doanh Là Gì?

Bình thường khi các bạn, thao tác với hình hình họa, thì chúng ta thường sẽ lưu đường dẫn của hình ảnh vào database, nhằm giảm dung tích của cơ sở tài liệu.

Xem thêm: Định Nghĩa Chất Lượng Dịch Vụ, Mô Hình Quản Lý Chất Lượng Dịch Vụ Hiệu Quả

Tuy nhiên, ví như bạn có nhu cầu lưu lại hình ảnh thẳng xuống cơ sở dữ liệu thì các bạn tuân theo source code bản thân ở dưới đây.

Giao diện chạy thử áp dụng lưu lại cùng load hình hình ảnh vào database Access Winform c#:

*

Full source code C#:

using System;using System.Collections.Generic;using System.ComponentModel;using System.Data;using System.Drawing;using System.Linq;using System.Text;using System.Threading.Tasks;using System.Windows.Forms;using System.Data.OleDb;using System.IO;namespace SavePictureAccessC public partial class Form1 : Form public Form1() InitializeComponent(); OleDbConnection bé = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + Application.StartupPath + "\dbsaveimg.accdb"); OleDbCommvà cmd = new OleDbCommand(); String sql; OpenFileDialog ofd = new OpenFileDialog(); public DataSet LoadData() var sql = "select * from tblimage"; try con.Open(); cmd = new OleDbCommand(); cmd.Connection = con; cmd.CommandText = sql; OleDbDataAdapter customerDA = new OleDbDataAdapter(); customerDA.SelectCommand = cmd; DataSet customerDS = new DataSet(); customerDA.Fill(customerDS, "Image"); return customerDS; catch (Exception ex) MessageBox.Show(ex.Message); finally con.Close(); return null; private void saveImage(string sql) try nhỏ.Open(); string path = ofd.FileName; byte<> imageData; cmd = new OleDbCommand(); cmd.Connection = con; cmd.CommandText = sql; imageData = System.IO.File.ReadAllBytes(
path); cmd.Parameters.AddWithValue("
IM", imageData); cmd.ExecuteNonQuery(); catch(Exception ex) MessageBox.Show(ex.Message); finally con.Close(); private void btnSave_Click(object sender, EventArgs e) sql = "Insert into lớn tblimage (img) Values (
IM)"; saveImage(sql); MessageBox.Show("Image has been saved inlớn the database"); private void btnBrowse_Click(object sender, EventArgs e) *.jpg private void btnLoad_Click(object sender, EventArgs e) var dataTable = LoadData().Tables<0>; var data_image = dataTable.Rows<0><"img">; var image = byteArrayToImage((byte<>)data_image); pictureBox2.Image = image; public Image byteArrayToImage(byte<> byteArrayIn) MemoryStream ms = new MemoryStream(byteArrayIn); Image returnImage = Image.FromStream(ms); return returnImage; Thanks for watching!