Hướng Dẫn Sử Dụng Phpmailer

  -  

Gửi mail cùng với phpmailer là bài xích hướng dẫn giữ hộ mail với thư viện phpmailer. Bài này tiến hành trong ngữ cảnh website phát triển với mô hình mvc. Cho nên bạn cần triển khai bài Lập trình MVC trong PHP và bài xích Thực hiện tại phần public với MVC trước khi làm theo hướng dẫn bên dưới nhé.

Vì sao buộc phải gửi mail cùng với phpmailer

Trong php tất cả hàm mail giúp đỡ bạn gửi mail,nhưng hàm này có khá nhiều hạn chế vào sử dụng, ví dụ là các hosting ít khi nào cho phép chúng ta gửi mail với hàm này. Mang lại nên những web dev thường bắt buộc tới sự cung cấp của những thư viện gửi mail mặt ngoài, như PHPMailer, Swiftmailer… PHPMailer là thư viện giữ hộ mail vô cùng phổ biển, đa số người dùng, bài xích này sẽ gợi ý bạn phương pháp gửi mail cùng với phpmailer.

1. Download thư viện phpmailer

Vào https://github.com/PHPMailer/PHPMailer và tải về thư viện

*

2. Chép thư viện vào site

– Giải nén tệp tin vừa down, đang được folder PHPMailer-master

– di chuyển folder PHPMailer-master vào folder website của bạn (vd: banhang/site)

*

3.


Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng phpmailer


Xem thêm: Cách Mở Khóa Chuột Cảm Ứng Laptop Hp Bị Khóa Trong Windows 10

Tạo kích hoạt goimail

*

4. Code trong hàm goimail()

function goimail() require "PHPMailer-master/src/PHPMailer.php"; //nhúng thư viện vào để dùng, sửa lại đường dẫn cho đúng nếu bạn lưu vào nơi khác require "PHPMailer-master/src/SMTP.php"; //nhúng thư viện vào để dùng require "PHPMailer-master/src/Exception.php"; //nhúng thư viện vào để cần sử dụng $mail = new PHPMailerPHPMailerPHPMailer(true); //true: enables exceptions try $mail->SMTPDebug = 2; // 0,1,2: cơ chế debug. Khi mọi thông số kỹ thuật đều tớt thì chỉnh lại 0 nhé $mail->isSMTP(); $mail->CharSet = "utf-8"; $mail->Host = "smtp.gmail.com"; //SMTP servers $mail->SMTPAuth = true; // Enable authentication $nguoigui = "emailCủaBạn
gmail.com"; $matkhau = "mật khẩu"; $tennguoigui = "Nhập tên bạn gửi"; $mail->Userhostingvietnam.vn = $nguoigui; // SMTP userhostingvietnam.vn $mail->Password = $matkhau; // SMTP password $mail->SMTPSecure = "ssl"; // encryption TLS/SSL $mail->Port = 465; // port to connect lớn $mail->setFrom($nguoigui, $tennguoigui ); $to = "nhập e-mail của fan nhận"; $to_hostingvietnam.vn = "Tên người nhận"; $mail->addAddress($to, $to_hostingvietnam.vn); //mail với tên người nhận $mail->isHTML(true); // Set email format khổng lồ HTML $mail->Subject = "Gửi thư từ bỏ php"; $noidungthu = "Chào bạn!Chúc an lành!" ; $mail->Body = $noidungthu; $mail->smtpConnect( array( "ssl" => array( "verify_peer" => false, "verify_peer_hostingvietnam.vn" => false, "allow_self_signed" => true ) )); $mail->send(); echo "Đã gởi mail xong"; catch (Exception $e) echo "Mail không nhờ cất hộ được. Lỗi: ", $mail->ErrorInfo; Chú ý: Hãy sửa emailCủaBạn


Xem thêm: Vào File Host Win 7, 8, 10, Cách Vào File Host Win 7 Nhanh Chóng

gmail.com thành email của chúng ta để demo nhé, nếu chưa xuất hiện email gmail thì đăng ký mới 1 loại để sử dụng (không sử dụng e-mail chính thức). Password cũng nhập vào cho đúng, nhập tên người nhận và văn bản thư nhập vào tùy nhu cầu

5. Demo gửi mail

Vào http://localhost/banhang/site/?act=goimail sẽ giữ hộ mail được. Nếu không thì bạn phải bật tính năng truy cập kém bình an cho áp dụng như sau:

Vào vỏ hộp thư emailCủaBạn
gmail.com rồi bật anh tài Less secure phầm mềm access theo như hình dưới:

*

Ứng dụng của gởi mail vào php

Trong website, vấn đề gửi mail đến người dùng là rất cần thiết, mục đích để giao tiếp với user, như gởi mail kích hoạt thông tin tài khoản khi đăng ký thành viên, xuất xắc gửi mail để cung ứng mật khẩu mới, tốt gửi mail trong size liên hệ, hay gửi mail để thông tin đổi pass thành công …