Hướng dẫn cài đặt tomcat

Khác với Apache, Apabít Tommèo là một phần mềm web VPS góp deploy các vận dụng java web. Bài viết này vẫn hướng dẫn các bạn có tác dụng nuốm làm sao thiết lập apabít tommèo trên Linux.

Bạn đang xem: Hướng dẫn cài đặt tomcat


Mục lục

1. Tổng quan

Tomcát là 1 phần mềm máy chủ mã mối cung cấp msinh sống được cải tiến và phát triển do Apache Software Foundation (ASF). Tommèo được thực hiện nhằm deploy các áp dụng Java Web.

Trong bài xích này, mình đang chỉ dẫn setup phiên bản Tomcat 9 bên trên trang bị ảo CentOS 7.

2. Hướng dẫn mua đặt

Bước 1: Cài đặt Java

Quý khách hàng nên thiết lập java SE 7.0 hoặc cao hơn nhằm hoàn toàn có thể download Tomcát. Ở trên đây, bản thân cài đặt môi trường OpenJDK Runtime bản 8. Trên terminal, gõ lệnh:

suvày yum -y install java-1.8.0-openjdk.x86_64Kiển tra version java vẫn cài:

java -version

*
Quý khách hàng có thể thấy bản java đang thiết lập là bản 8.

Bước 2: Tạo người tiêu dùng chuyên dụng Tomcat

Để bảo mật thông tin, bạn cần tạo nên người tiêu dùng mới không có quyền root mang đến Tomcát nằm trong đội người tiêu dùng “tomcat”.

Xem thêm: TạI Sao Tôi Không Cài Được Office 2013 Trên Win 7, Tổng Hợp Lỗi Trong Quá Trình Cài Đặt Office 2013

sudo groupadd tomcatsuvì chưng mkdir /opt/tomcatsuvì chưng useradd -s /bin/nologin -g tomcat -d /opt/tommèo tomcatVậy nên, người tiêu dùng “tomcat” được sinh sản nằm trong đội “tomcat”. Người sử dụng này sẽ không dùng để làm singin cùng tất cả thư mục thiết yếu nằm tại /opt/tomcat/.

Bước 3: Tải bản Tomcát mới nhất.

Để có thể thiết lập Tomcat 9, các bạn thực hiện như sau:

cdwget http://www-us.apabịt.org/dist/tomcat/tomcat-9/v9.0.22/bin/apache-tomcat-9.0.22.tar.gzTiến hành giải nén:

suvày tar -zxvf apache-tomcat-9.0.22.tar.gz -C /opt/tomcatLưu ý: thỏng mục chứa tài liệu đang giải nén nằm tại /opt/tomcát.

Cách 4: Thiết lập quyền cho Tomcat

Trước Lúc tiến hành thiết lập, bạn phải trao quyền cài đặt cho một vài file với tlỗi mục nlỗi sau:

cd /opt/tomcatsuvày chgrp -R tomcát confsuvì chưng chthủ thuật g+rwx confsuvì chthủ thuật g+r conf/*suvị chown -R tomcat logs/ temp/ webapps/ work/subởi chgrp -R tommèo binsudo chgrp -R tommèo libsubởi chmod g+rwx binsuvì chmod g+r bin/*

Cách 5: Thiết lập hình thức tomcát trong systemd

Để dễ dàng đến việc cai quản lí và bình chọn, bạn quan trọng lập các dịch vụ đến tomcat trên systemd.

Xem thêm: Cách Tạo Danh Mục Sản Phẩm Trong Wordpress Dễ Dàng, Quản Lý Danh Mục Sản Phẩm

sudo vi /etc/systemd/system/tommèo.serviceTiến hành viết vào tệp tin đó nhỏng sau:

Description=Apađậy Tomcát Web Application ContainerAfter=syslog.target network.targetType=forkingEnvironment=JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/jreEnvironment=CATALINA_PID=/opt/tomcat/temp/tommèo.pidEnvironment=CATALINA_HOME=/opt/tomcatEnvironment=CATALINA_BASE=/opt/tomcatEnvironment="CATALINA_OPTS=-Xms512M -Xmx1024M -hệ thống -XX:+UseParallelGC"Environment="JAVA_OPTS=-Djava.awt.headless=true -Djava.security.egd=file:/dev/./urandom"ExecStart=/opt/tomcat/bin/startup.shExecStop=/bin/kill -15 $MAINPIDUser=tomcatGroup=tomcatWantedBy=multi-user.targetSau đó giữ cùng thoát ra khỏi chế độ edit :wq.

Cách 6: Khởi chạy và thử nghiệm Tomcat

trước hết, ta đề nghị khởi chạy và thiết lập nó chạy cùng với hệ thống:

systemctl start tomcatsystemctl enable tomcatĐển hoàn toàn có thể chạy thử nó trên web browser, bạn cần thay đổi thiết lập firewall:

suvị firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=8080/tcpsuvị firewall-cmd --reloadMsinh sống trình chú ý lên, trên tkhô hanh url, gõ::8080Nếu hầu hết vật dụng không có lỗi, màn hình đã hiện ra như sau:

*

3. Tài liệu tđam mê khảo


Linux

apabịt tomcatCentOS7Linuxtomcat

Previous postCài đặt Chrony trên CentOS/RHEL 7Next post Làm thay làm sao nhằm chạy sống cổng 80

Leave sầu a Reply Cancel reply

Your tin nhắn address will not be published. Required fields are marked *


Chuyên mục: Kiến thức Hosting