Install mysql on centos 7

  -  

Giới thiệu cơ bản

MySQL là một khối hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) mã mối cung cấp mở thường được cài đặt trong bộ LAMP(Linux, Apache, MySQL, PHP) hoặc LEMP(Linux, Nginx, MySQL, PHP). MySQL được xếp vào các loại CSDL có cấu trúc Structured Query Language hay bọn họ thường điện thoại tư vấn là SQL

*

Chuẩn bị môi trường cài đặt

1 hệ thống Linux thiết đặt MySQL server

OS: CentOS RAM: >= 1 GB Disk: >= 10 GB CPU: >= 1 core Update và setup openssh-server IP: 10.10.10.103/24

1 máy client (Ubuntu,CentOS,Windows)

IP: 10.10.10.7/24

Yêu ước có kết nối internet để tải đặt

*

Cài đặt

Đăng nhập vào node MySQL-Server
Bạn đang xem: Install mysql on centos 7

ssh root
10.10.10.103
Cài đặt epel-release và update OS


yum install epel-release -yyum update -y
Chuẩn bị repo để cài đặt MySQL

CentOS7

rpm -ivh http://dev.mysql.com/get/mysql57-community-release-el7-7.noarch.rpm
CentOS6
rpm -ivh http://dev.mysql.com/get/mysql57-community-release-el6-10.noarch.rpm
thiết đặt và khởi hễ MySQL

CentOS7

yum -y install mysql-community-server systemctl start mysqld systemctl enable mysqld
CentOS6
yum -y install mysql-community-server service mysqld startchkconfig mysqld on
Sau khi cài đặt mặc định MySQL sẽ auto tạo ra 1 root password tạm thời


temp_password=$(grep password /var/log/mysqld.log | awk "print $NF" | head -n1)echo $temp_password
Để đổi password họ thực hiện lần lượt

Đặt password mới

mysql_passwd="NEW_PASSWORD"
cùng với NEW_PASSWORD là password bắt đầu của bạn

sinh sản file reset password cho MySQL

echo "ALTER USER "root"
"localhost" IDENTIFIED BY "$mysql_passwd"; flush privileges;" > reset_pass.sql
Đối với một vài password chúng ta sẽ chất nhận được đăng nhập bớt secure (bớt khắt khe) đi một tẹo như sau (Đương nhiên bạn cũng có thể bỏ qua đoạn này nếu mật khẩu bạn đủ mạnh)


Xem thêm: Có Bắt Buộc In Chứng Từ Kế Toán Điện Tử Là Gì? Quy Định Mới Nhất

echo "validate_password_policy=LOW" >> /etc/my.cnfsystemctl restart mysqld || service mysqld restart
tiến hành đổi mật khẩu root của MySQL


mysql -u root --password=$temp_password --connect-expired-password
Đăng nhập MySQL với password bắt đầu để kiểm tra


mysql -uroot -p
Kết quả thành công


Kiểm tra user cùng quyền đăng nhập


mysql> SELECT user,host FROM mysql.user WHERE user = "root";+------+-----------+| user | host |+------+-----------+| root | localhost |+------+-----------+1 row in phối (0,00 sec)mysql>
Ở đây user root chỉ rất có thể đăng nhập bên trên localhost (Chính trên MySQL-Server)

Để rất có thể kết nối từ mặt ngoaì vào MySQL server đề xuất cấp quyền mang đến user


GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* to lớn "root"
"%" IDENTIFIED BY "NEW_PASWORD";FLUSH PRIVILEGES;FLUSH PRIVILEGES;
Chỉnh sửa lại /etc/my.cnf


#bind-address = 127.0.0.1
comment lại chiếc này trường hợp có

Tiến hành restart lại service MySQL sau khi chỉnh sửa /etc/my.cnf


systemctl restart mysqld || service mysqld restart

Kết nối mang đến MySQL-Server

Kết nối đến MySQL dễ dàng hơn bạn nghĩ không ít có nhiều cách để kết nối mang lại MySQL và thao tác với nó.

cách 1: Đăng nhập trực tiếp trên Console ssh phương pháp 3: thực hiện Client như MySQL Workbench

Đối với phương pháp 1 với 2 họ không rất cần phải chỉnh sửa quyền singin của user vị chúng thực hiện trọn vẹn trên localhost của MySQL server

Đối với giải pháp 3 thì bọn họ phải chỉnh sửa lại quyền đăng nhập của user để có thể kết nối từ bên ngoài vào.

Cài để MySQL Workbench cùng mở lên

*

Khai báo kết nối

*

Giao diện kết nối thành công

*

Hoàn tất cài đặt kết nối

Chúng tôi hy vọng nội dung bài viết sẽ tiết kiệm ngân sách được cho chúng ta một chút thời gian khi bước đầu làm câu hỏi với MySQL Server—

Thực hiện vì hostingvietnam.vn.vn


Written by Đặng Xuân Cảnh

Subscribe Share


Xem thêm: Cách Tạo Máy Ảo Bằng Virtualbox, Hướng Dẫn Cài Đặt Máy Ảo Bằng Virtualbox

Related tutorials


×

Subscribe

The latest tutorials sent straight khổng lồ your inbox.