Hiển Thị Category Trong Wordpress

  -  

Đây là hình thức phân loại nội dung bài viết (post) trong WordPress. Lấy ví dụ trên blog này mình có những category như gợi ý WordPress, plugin WordPress vân vân.

Bạn đang xem: Hiển thị category trong wordpress

Vậy sau khoản thời gian tạo category và phân loại bài bác viết, bạn đưa category ra trang chủ như vậy nào?

Trong nội dung bài viết này mình đã hướng dẫn bạn một vài bí quyết đưa category ra trang chủ. Từ đơn giản dễ dàng đến nâng cao.

1. Sử dụng menu

Đây là hình thức phổ biến chuyển nhất trong câu hỏi đưa category ra trang chủ. Mình đã có bài viết về cách thực hiện menu vào WordPress.

Trong quá trình tạo menu, bạn cũng có thể sử dụng category như thể thành phầncủa menu.

Nếu bạn chưa chắc chắn cách chế tạo menu, chúng ta có thể đọc lại bài viết đó.

2. Thực hiện category widget

WordPress cung cấp cho bạn Category Widget nhằm hiển thị tổng thể category vào website. Chúng ta có thể đặt widget ở hồ hết vị trí sidebar mà theme hỗ trợ.

Xem thêm: Hàm Str_Replace Trong Php - Hàm Preg_Replace Trong Php


*

Giao diện cấu hình Category Widget


*

Hiển thị category widget sinh hoạt trang chủ


Với cách thức này, bạn không kiểm soát điều hành việc hiển thị của chăm mục. Ví dụ: bạn không thích hiển thị một category A chẳng hạn. Với widget này, chúng ta không thể có tác dụng được như vậy

3. Thực hiện custom menu

Với phương thức này, bạn sẽ sử dụng custom menu để hiển thị category.

Đầu tiên bạn cần tạo một custom menu. Cách tạo tương tự như cách sinh sản menu thông thường.


*

Tạo custom menu đựng category bạn muốn hiển thị


Sau khi tạo chấm dứt custom menu, bạn vào phần đồ họa -> Widget. Các bạn kéo widget có tên Custom menu (giao diện tiếng việt dịch là Tùy chọn) vào sidebar bạn có nhu cầu hiển thị. Từ bây giờ bạn chọn custom menu bạn vừa tạo nên ở trên.


*

Với cách thức này, họ gặp song chút trở ngại khi mong hiển thị số bài xích post cho mỗi category. Để làm cho được như vậy, các bạn vào hình ảnh -> Sửa, chọn file functions.php. Và bổ sung đoạn code vào thời gian cuối file functions.

Xem thêm: Đánh Giá Hosting Tenten Review 2021, Tenten Review 2021


function custom_nav_args($args)if($args<"menu"> && $args<"menu">->name == "Category Nav") // replace "Category Nav" with your menu name$args<"walker"> = new Custom_Category_Menu_Walker();return $args;add_filter("wp_nav_menu_args", "custom_nav_args");class Custom_Category_Menu_Walker extends Walker_Nav_Menu public function start_el( &$output, $item, $depth = 0, $args = array(), $id = 0 ) $indent = ( $depth ) ? str_repeat( "t", $depth ) : "";$classes = empty( $item->classes ) ? array() : (array) $item->classes;$classes<> = "menu-item-" . $item->ID;$class_names = join( " ", apply_filters( "nav_menu_css_class", array_filter( $classes ), $item, $args, $depth ) );$class_names = $class_names ? " class="" . Esc_attr( $class_names ) . """ : "";$id = apply_filters( "nav_menu_item_id", "menu-item-". $item->ID, $item, $args, $depth );$id = $id ? " id="" . Esc_attr( $id ) . """ : "";$output .= $indent . "";$atts = array();$atts<"title"> = ! empty( $item->title ) ? $item->title : "";$atts<"target"> = ! empty( $item->target ) ? $item->target : "";$atts<"rel"> = ! empty( $item->xfn ) ? $item->xfn : "";$atts<"href"> = ! empty( $item->url ) ? $item->url : "";$atts = apply_filters( "nav_menu_link_attributes", $atts, $item, $args, $depth );$attributes = "";foreach ( $atts as $attr => $value ) if ( ! empty( $value ) ) $value = ( "href" === $attr ) ? esc_url( $value ) : esc_attr( $value );$attributes .= " " . $attr . "="" . $value . """;if ($item->object == "category") $category = get_category($item->object_id);$item_output = "";$item_output .= apply_filters( "the_title", $item->title, $item->ID ) . (!empty($category)?" ($category->count)":"");$item_output .= "";$output .= apply_filters( "walker_nav_menu_start_el", $item_output, $item, $depth, $args );
*

Lời kết

Thông qua nội dung bài viết ngắn ngọn này, bạn đã hiểu phương pháp đưa category ra screen trang chủ.