Code Thêm Sửa Xóa Trong Laravel

      73
Bài học này sẽ giúp đỡ chúng ta triển khai xóa một tài liệu không hề mong muốn.Kết quả bài xích trước ta có trang hiển thị bảng dữ liệu sau http://localhost:82/admin/news:
*

Chuẩn bị

Việc xóa tài liệu sẽ không phức hợp nhỏng những thao tác khác, vấn đề yêu cầu có tác dụng là dấn diện tài liệu cần xóa trải qua id, tiếp nối triển khai xử trí xóa dữ liệu, ta làm những thao tác làm việc sau:Thêm link sao cho cliông xã vào đã gửi id cho tới trang giải pháp xử lý xóa tài liệu.Viết Controller điều khiển và tinh chỉnh việc xóa dữ liệu.Cuối cùng là sản xuất một Route điều phối tài liệu tự Controller sang trọng view.

Bạn đang xem: Code thêm sửa xóa trong laravel

Các file cách xử lý đã ở trong cấu trúc sau:

myproject

app

Http

Controllers

Admin

resources

views

admin

routes

Thêm links xóa tài liệu đến /resources/views/admin/news.blade.php

Liên kết đề nghị đựng id nhằm hoàn toàn có thể dìm dạng dữ liệu cần xóa, links này ta viết dạng size submit tài liệu, action cho tới trang trang cách xử lý delete (thực chất là vấn đề hướng đến Controller cách xử trí dữ liệu), cách tiến hành được áp dụng là DELETE, ta viết như sau:


$pageName

ID Title Email Tools
foreach($news as $row)
endforeach
$row->id id}}">$row->title $row->email id}}">Edit /admin/news/delete/$row->id" onsubmit="return ConfirmDelete( this )">
method("DELETE")
csrf Delete

/admin/news/delete/$row->id: Lúc dấn submit, tài liệu sẽ tiến hành gửi tặng /admin/news/delete cùng với id tương xứng.onsubmit="return ConfirmDelete( this )": khai báo javascript trả về hàm ConfirmDelete để xuất thông tin thành công xuất sắc hoặc lỗi.

Xem thêm: Cách Kết Nối 2 Máy Tính Qua Wifi Win 7, Hướng Dẫn Chia Sẻ Dữ Liệu Qua Mạng Lan/ Wifi


method("DELETE"): Call form cùng với cách tiến hành delete.
csrf: chế tạo ra một chuỗi CSRF bỗng nhiên, trực thuộc tính rất cần được sử dụng thường xuyên đến form.Chạy lại băng thông http://localhost:82/admin/news trên trình chăm chú, ta vẫn nhận ra hiệu quả sau:


*

Thực hiện tại xóa dữ liệu

Thêm văn bản Controller

Thêm ngôn từ đến function show($id) của Controller AdminNewsController để Hotline trang view coi danh sách:


/** * Remove sầu the specified resource from storage. * *
param int $id *
return IlluminateHttpResponse */ public function destroy($id) $news = News::find($id); $news->delete(); return redirect()->action("Admin")->with("success","Dữ liệu xóa thành công.");
$news = News::find($id);: lựa chọn dữ liệu đúng cùng với điều kiện id bởi cùng với id nhận được trường đoản cú khung.$news->delete();: triển khai xóa dữ liệu cùng với id tương ứng.Thêm ngôn từ RouteTa cung ứng Route /routes/web.php câu chữ sau:


Route::DELETE("/admin/news/delete/id", "AdminAdminNewsController
destroy");
DELETE: áp dụng cách thức DELETE để điều phối dữ liệu xóa./admin/news/delete/id: băng thông tới delete với id được xác định.AdminAdminNewsController: tlỗi mục Admin đựng Controller AdminNewsController.destroy: đây là function destroy($id) trong Controller AdminNewsController.Thực hiện tại xóa dữ liệuMlàm việc trang http://localhost:82/admin/news lên trình coi xét, cliông chồng vào button Delete bất kỳ (VD: button gồm ID 4) ta đang xem được công dụng sau:


*

Ta thấy mục bao gồm ID là 4 đã có được xóa.


Laravel - update

Laravel - tổng kết


PHP


HƯỚNG DẪN HỌC
Hướng dẫn XAMPP
Hướng dẫn học Laravel
Hướng dẫn học XHTML và HTML5
Bài tập HTML & HTML5
Hướng dẫn học tập CSS
Hướng dẫn học tập CSS3
các bài luyện tập CSS và CSS3
Hướng dẫn học SCSS
Hướng dẫn học Responsive
Hướng dẫn học tập jQuery
Những bài tập jQuery
Hướng dẫn học tập ES6
Hướng dẫn học tập React.js
Hướng dẫn học Webpack
Hướng dẫn XAMPP
Hướng dẫn học PHP
Hướng dẫn học Laravel
Hướng dẫn học htaccess
THAM KHẢO
CHUYÊN ĐỀ
GÓPhường Ý - LIÊN HỆ

Hướng dẫn học