Code php lấy dữ liệu từ database

  -  
PHP: Lấy dữ liệu từ MySQL database thực hiện MySQLi

Trong bài học kinh nghiệm này bọn họ sẽ mày mò cách lấy về dữ liệu xuất phát từ 1 bảng cho trước thực hiện MySQLi extension.

Bạn đang xem: Code php lấy dữ liệu từ database

*

Chuẩn Bị

Để chuẩn bị thì họ sẽ chế tạo một cơ sở tài liệu và một bảng với dữ liệu mẫu để tiến hành việc đọc tài liệu từ đó.Cơ sở dữ liệusẽ tạo ra lấy tên làlearn_php_mysql_db

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS learn_php_mysql_db;Trên đại lý dữ liệulearn_php_mysql_dbchúng ta sẽ đề xuất tạo một bảng có tên làpostsvới nhì cột (hay trường) làtitlevàcontent. Lựa chọn cơ sở tài liệu mà chúng ta mới chế tạo ở phía trênlearn_php_mysql_db:

USE learn_php_mysql_db;Sau kia chạy câu lệnh SQL sau để tạo new một bảng:

CREATE TABLE `posts` ( `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `tittle` varchar(255) default NULL, `content` text default NULL, PRIMARY KEY (`id`)) ENGINE=InnoDB mặc định CHARSET=utf8;Sau đó họ thêm vào một số dữ liệu chủng loại như sau:

INSERT INTO posts(`tittle`, `content`) VALUES("Bài viết trước tiên của tôi", "Hello world!");Ngoài ra chúng ta cũng có thể sử dụng PhpMyAdmin để chèn thêm một vài dữ liệu thêm ví như muốn.

Xem thêm: Sửa Lỗi Máy Tính Không Nhận Mạng Dây Win 10, Laptop Không Nhận Mạng Dây

Kiểm tra lại tài liệu của bảngposts:

SELECT * FROM posts;Kết trái hiển thị:

+----+-------------------------------------+--------------+| id | tittle | content |+----+-------------------------------------+--------------+| 1 | bài viết đầu tiên của mình | Hello world! |+----+-------------------------------------+--------------+1 row in mix (0.00 sec)

Kết Nối Tới các đại lý Dữ Liệu

Sau khi hoàn tất các bước tạo bảng, thêm tài liệu và bình chọn lại như sinh hoạt trên thì bây giờ chúng ta sẽ khám phá cách đọc dữ liệu của bảng áp dụng MySQLi extension. Đầu tiên họ cần triển khai việc kết nối tới một cơ sở dữ liệulearn_php_mysql_db. Để làm việc này bọn họ sẽ thực hiện hàmmysqli_connect()cung cấp vày MySQLi extension. Tạo ra một tập tinposts.phpvà phân phối nội dung sau:

Lấy tài liệu Của Bảng thực hiện MySQLi

",$row<0>,$row<1>, $row<2>); } // máy vi tính sẽ lưu hiệu quả từ vấn đề truy vấn dữ liệu bảng // vị đó chúng ta nên giải phóng bộ nhớ sau khi hoàn tất đọc dữ liệu mysqli_free_result($result);}Ở đoạn code trên bọn họ sử dụng hàmmysqli_query()của PHP để triển khai việc gởi câu truy vấn SQL query tới sever cơ sở tài liệu MySQL. Hàm này thường đã trả về một đối tượngmysqli_resultđược định nghĩa vì PHP hoặctruetrong một số trong những trường hợp.

Xem thêm: Trung Tâm Dạy Học Nghề Sửa Chữa Ô Tô Ở Đâu Tốt Nhất Tại Tphcm?

Tiếp đó chúng ta sử dụng hàmmysqli_fetch_row()trên công dụng trả về. Hàm này triển khai việc kéo ra (fetch ra) dữ liệu trả về từ database được giữ trong object$resultmỗi lần được gọi. để ý rằngmysqli_fetch_row()sẽ fetch theo thiết bị tự lần lượt từng record nằm trong bảng và vày đó bọn họ sẽ sử dụng vòng lặpwhileđể lặp qua từng record cho tới khi không hề giá trị như thế nào nữa. Giá trị trả về của hàm này đã là mộtmảng arrayđược khắc số thứ tự tự 0 khớp ứng với thương hiệu cột trước tiên của bảng:

printf ("Id: %s, Title: %s, Content: %s",$row<0>,$row<1>, $row<2>);Bây giờ nếu khách hàng chạy tập tinposts.phptrên các bạn sẽ thấy kết quản ngại hiển thị lần lượt những thông tin dữ liệu của record bên trên bảng:

*

Cuối cùng hàmmysqli_free_result()sẽ góp giải phóng bộ nhớ lưu trữ sử dụng vì PHP nhằm lưu tài liệu trong object$result.