CẮT FILE WORD THÀNH NHIỀU FILE NHỎ

      157
Xin vui lòng nhập địa chỉ email cho tài khoản của bạn. Một mã xác minh này sẽ được gửi đến cho bạn. Một khi bạn đã nhận được mã xác minh, bạn sẽ có thể chọn một mật khẩu mới cho tài khoản của bạn.
Đăng ký
*

*

Làm thế nào để chia tài liệu thành nhiều tài liệu trong word?

Nếu bạn có một tài liệu word khổng lồ mà bạn cần chia thành nhiều tài liệu, hãy dành vài phút để đọc hướng dẫn này. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn hai phương pháp để chia một tài liệu thành nhiều tài liệu.

Bạn đang xem: Cắt file word thành nhiều file nhỏ

Tách tài liệu Word bằng dấu phân cách được chỉ định với VBA

Thay vì chia tài liệu thành nhiều tài liệu theo cách thủ công, phương pháp này sẽ giới thiệu một VBA để chia tài liệu Word theo dấu phân cách được chỉ định trong Word. Vui lòng làm như sau:

1. nhấn Alt + F11 các phím với nhau để mở cửa sổ Microsoft hostingvietnam.vnsual Basic for Application;

2. Nhấp chuột Chèn > Mô-đun, và sau đó dán mã VBA bên dưới vào cửa sổ Mô-đun mở mới.

VBA: Chia tài liệu Word thành nhiều tài liệu bằng dấu phân cách

Sub SplitNotes(delim As String, strFilename As String)Dim doc As DocumentDim arrNotesDim I As LongDim X As LongDim Response As IntegerarrNotes = Split(ActiveDocument.Range, delim)Response = MsgBox("This will split the document into " & UBound(arrNotes) + 1 & " sections.Do you wish to proceed?", 4)If Response = 7 Then Exit SubFor I = LBound(arrNotes) To UBound(arrNotes)If Trim(arrNotes(I)) "" ThenX = X + 1Set doc = Documents.Adddoc.Range = arrNotes(I)doc.SaveAs ThisDocument.Path & "\" & strFilename & Format(X, "000")doc.Close TrueEnd IfNext IEnd SubSub test()"delimiter & filenameSplitNotes "https:///", "Notes "End Sub3. Sau đó nhấn vào chạy hoặc nhấn phím F5 để áp dụng VBA.

4. Trong tài liệu Microsoft Word hiện ra, vui lòng nhấp vào nút Có để tiếp tục.

*

Lưu ý: (1) Đảm bảo thêm dấu phân cách của bạn giống như "https:///" trong bài kiểm tra phụ đối với tài liệu giữa mỗi phần văn bản mà bạn muốn tách biệt. Ngoài ra, bạn có thể thay đổi "https:///" cho bất kỳ dấu phân cách nào để đáp ứng nhu cầu của bạn. (2) Bạn có thể thay đổi các tài liệu "Ghi chú" trong bài kiểm tra phụ để phù hợp với nhu cầu của bạn. (3) Và các tài liệu tách sẽ được lưu vào cùng một nơi với tệp gốc. (4) Bạn không cần thêm dấu phân cách vào cuối tệp gốc, nếu bạn làm vậy, sẽ có một tài liệu trống sau khi tách.


Chia tài liệu Word theo từng trang bằng VBA

Đây là một VBA khác để giúp bạn nhanh chóng chia một tài liệu Word thành nhiều trang trong Word. Vui lòng làm như sau:

1. nhấn Alt + F11 các phím với nhau để mở cửa sổ Microsoft hostingvietnam.vnsual Basic for Application;

2. Nhấp chuột Chèn > Mô-đun, và sau đó dán mã VBA bên dưới vào cửa sổ Mô-đun mở mới.

VBA: Chia tài liệu thành nhiều tài liệu theo trang trong Word

Sub SplitIntoPages()Dim docMultiple As DocumentDim docSingle As DocumentDim rngPage As RangeDim iCurrentPage As IntegerDim iPageCount As IntegerDim strNewFileName As StringApplication.ScreenUpdating = False "Makes the code run faster and reduces screen _flicker a bit.Set docMultiple = ActiveDocument "Work on the active document _(the one currently containing the Selection)Set rngPage = docMultiple.Range "instantiate the range objectiCurrentPage = 1"get the document"s page countiPageCount = docMultiple.Content.ComputeStatistics(wdStatisticPages)Do Until iCurrentPage > iPageCountIf iCurrentPage = iPageCount ThenrngPage.End = ActiveDocument.Range.End "last page (there won"t be a next page)Else"Find the beginning of the next page"Must use the Selection object. The Range.Goto method will not work on a pageSelection.GoTo wdGoToPage, wdGoToAbsolute, iCurrentPage + 1"Set the end of the range to the point between the pagesrngPage.End = Selection.StartEnd IfrngPage.Copy "copy the page into the Windows clipboardSet docSingle = Documents.Add "create a new documentdocSingle.Range.Paste "paste the clipboard contents to the new document"remove any manual page break to prevent a second blankdocSingle.Range.Find.Execute Findtext:="^m", ReplaceWith:="""build a new sequentially-numbered file name based on the original multi-paged file name and pathstrNewFileName = Replace(docMultiple.FullName, ".doc", "_" & Right$("000" & iCurrentPage, 4) & ".doc")docSingle.SaveAs strNewFileName "save the new single-paged documentiCurrentPage = iCurrentPage + 1 "move to the next pagedocSingle.Close "close the new documentrngPage.Collapse wdCollapseEnd "go to the next pageLoop "go to the top of the do loopApplication.ScreenUpdating = True "restore the screen updating"Destroy the objects.Set docMultiple = NothingSet docSingle = NothingSet rngPage = NothingEnd Sub 3. Sau đó nhấn vào chạy nút hoặc bấm F5 để áp dụng VBA.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Đặt Kali Linux Trên Máy Ảo Vmware, Cài Đặt Kali Linux Trên Máy Ảo Vmware

Lưu ý: Các tài liệu tách sẽ được lưu vào cùng một nơi với tệp gốc.


Nếu bạn đã cài đặt Kutools cho Word, bạn có thể áp dụng chẻ có chức năng dễ dàng chia một tài liệu thành nhiều tài liệu theo trang, tiêu đề, ngắt phần hoặc ngắt trang khi bạn cần trong Word ..

Kutools cho Word là một phần bổ trợ tiện dụng để giúp bạn dễ dàng hơn trong công hostingvietnam.vnệc và nâng cao khả năng xử lý tài liệu văn bản. Dùng thử miễn phí trong 60 ngày! Lấy nó ngay!

1.Nhấp chuột Kutools Plus > chẻ để cho phép chẻ tính năng này.

*

2. Trong hộp thoại Tách mở trên màn hình, bạn có thể làm như sau:

*

(1) Chọn cách tách từ Chia theo danh sách thả xuống. Tính năng này hỗ trợ 6 cách tách: tiêu đề 1, ngắt trang, ngắt phần, trang, mỗi n trang và phạm hostingvietnam.vn trang tùy chỉnh như hình minh họa bên dưới:

*

(2) Nhấp vào Xem nút

*
để cụ thể hóa thư mục đích mà bạn sẽ lưu các tài liệu được chia thành;

(3) Nhập từ khóa làm tiền tố của tên tài liệu mới trong Tiền tố tài liệu cái hộp.

Lời khuyên: (1) Nếu bạn chỉ định chia tài liệu hiện tại theo Mỗi n trang, bạn cần chỉ định số trong Mỗi n trang cái hộp;

*

(2) Nếu bạn chỉ định tách tài liệu hiện tại theo phạm hostingvietnam.vn trang tùy chỉnh, bạn cần nhập các phạm hostingvietnam.vn trang tùy chỉnh này được phân tách bằng dấu phẩy trong Trang , ví dụ: nhập 1, 3-5, 12 vào hộp.

*

3. Nhấn vào Ok nút để bắt đầu tách.

Sau đó, tài liệu hiện tại được chia theo cách tách được chỉ định và các tài liệu mới sẽ được lưu hàng loạt vào thư mục đích.


Duyệt theo tab & chỉnh sửa nhiều tài liệu Word như Firefox, Chrome, Internet Explore 10!

Có thể bạn đã quen với hostingvietnam.vnệc xem nhiều trang web trong Firefox / Chrome / IE và chuyển đổi giữa chúng bằng cách nhấp vào các tab tương ứng một cách dễ dàng. Ở đây, Tab Office hỗ trợ xử lý tương tự, cho phép bạn duyệt nhiều tài liệu Word trong một cửa sổ Word và dễ dàng chuyển đổi giữa chúng bằng cách nhấp vào tab của chúng. Nhấp để dùng thử miễn phí đầy đủ các tính năng!

*