Cách Sử Dụng Sql Server 2008

  -  
các câu lệnh truy tìm vấn (Query) những câu lệnh trèn tài liệu (Insert) SQL Functions SQL Join Câu tróc nã vấn con (Subquery)
*

Tài liệu này thực hiện cơ sở dữ liệu LearningSQL (phiên bạn dạng SQLServer). Bạn cần tạo cơ sở dữ liệu đó nhằm tiện cho việc học (Bạn chỉ mất không thực sự 5 phút để làm việc này).

Bạn đang xem: Cách sử dụng sql server 2008

Script tạo cơ sở tài liệu và kết cấu của cơ sở tài liệu này chúng ta cũng có thể xem tại:
Câu lệnh Select là một câu lệnh cơ phiên bản nhất vào SQL, mục đích là truy hỏi vấn dữ liệu trong những bảng (Table).
*

-- truy tìm vấn dữ liệu trên bảng Product_Type-- truy tìm vấn cục bộ các cột.Select * From Product_Type;-- Câu lệnh truy nã vấn trên với câu lệnh dưới đây là tương đương nhau.-- Pty là alias (tên túng thiếu danh đặt cho bảng Product_Type).Select Pty.* From Product_Type Pty;-- tầm nã vấn một vài cột-- rất có thể liệt kê ra.Select Pty.Product_Type_Cd ,Pty.NameFrom Product_Type Pty;

*

-- truy vấn vấn 4 cột trong bảng Employee (Bảng nhân viên).-- sử dụng Emp là Alias (Tên túng danh) mang đến bảng Employee.Select Emp.Emp_Id ,Emp.First_Name ,Emp.Last_Name ,Emp.Dept_IdFrom Employee Emp;
*

-- Hàm Convert(Varchar, ) chuyển một số thành chữ (Varchar) (Hàm của SQLServer)-- sử dụng toán tử + nhằm nối nhì chuỗi (Có thể ko được hỗ trợ bởi DB khác)-- bọn họ có một cột mới thực hiện "as" để tư tưởng tên cột cho cột bắt đầu này.Select Emp.Emp_Id ,Emp.First_Name ,Emp.Last_Name ,Emp.Dept_Id ,"EMP" + Convert(Varchar,Emp.Emp_Id) As Emp_No2 -- Cột mớiFrom Employee Emp;-- rất có thể không cần thực hiện "as" trong khái niệm Alias mang lại cột.Select Emp.Emp_Id ,Emp.First_Name ,Emp.Last_Name ,Emp.Dept_Id ,"EMP" + Convert(varchar,Emp.Emp_Id ) Emp_No2 -- Cột mớiFrom Employee Emp;
Câu lệnh distinct được sử dụng cùng với Select, dùng làm select các dữ liệu, vứt qua các dữ liệu trùng nhau. Cú pháp là:
-- truy hỏi vấn sản phẩm (Sản phẩm thương mại & dịch vụ của Ngân hàng)-- Cột mã sản phẩm, tên và kiểu sản phẩm.Select Pro.Product_Cd ,Pro.Name ,Pro.Product_Type_CdFrom sản phẩm Pro;-- truy hỏi vấn các kiểu sản phẩm (Product_Type_Cd) trong bảng Product.-- dữ liệu là nhiều, tuy vậy trùng nhau.Select Pro.Product_Type_Cd from product Pro;-- Cần sử dụng Distinct để thải trừ việc trùng lặp.Select Distinct Pro.Product_Type_Cd from hàng hóa Pro;
Where là câu lệnh nhằm giới hạn phạm vi tìm kiếm. Chẳng hạn bạn muốn tìm tìm những thành phầm dịch vụ gồm kiểu "Cho vay cá nhân và tởm doanh".

Xem thêm: Dịch Vụ Cloud Vps Việt Nam Giá Rẻ Từ 139, 1 Vps Giá Rẻ 84

Product_Type_Cd = 'LOAN'.Bạn đề xuất truy vấn trong bảng PRODUCT, tại những vị trí gồm Product_Type_Cd= 'LOAN'.

Xem thêm: Đề Tài: Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Tnhh Mạnh Tú


-- truy hỏi vấn bảng hàng hóa tìm các sản phẩm dịch vụ có kiểu:-- "Cho vay cá nhân và kinh doanh".-- Ứng cùng với cột Product_Type_Cd = "LOAN".Select * From product Pro Where Pro.Product_Type_Cd = "LOAN";
Chẳng hạn bạn có nhu cầu tìm danh sách những nhân viên có tên bước đầu bởi chữ 'S' với thuộc phòng điều hành quản lý (Operations).
-- Câu lệnh search kiếm những Nhân viên bao gồm tên bước đầu bởi chữ S.Select Emp.Emp_Id ,Emp.First_Name ,Emp.Last_Name ,Emp.Dept_IdFrom Employee EmpWhere Emp.First_Name lượt thích "S%";-- Câu lệnh tìm kiếm các nhân viên gồm tên bắt đầu bởi chữ S-- và thuộc phòng quản lý điều hành (Operations) Dept_Id = 1.Select Emp.Emp_Id ,Emp.First_Name ,Emp.Last_Name ,Emp.Dept_IdFrom Employee EmpWhere Emp.First_Name lượt thích "S%"And Emp.Dept_Id = 1;
-- tìm kiếm các nhân viên có tên ban đầu bởi chữ S hoặc P.-- cùng trong phòng quản lý (Operations). (Dept_Id = 1)Select Emp.Emp_Id ,Emp.First_Name ,Emp.Last_Name ,Emp.Dept_IdFrom Employee EmpWhere (Emp.First_Name lượt thích "S%" Or Emp.First_Name like "P%")And Emp.Dept_Id = 1;