CÁCH ĐƯA HÌNH ẢNH VÀO SQL SERVER

  -  

Upload tệp tin hình ảnh vào cơ sở dữ liệu SQL ASP.NET hỗ trợ một cách thức đơn giảnđể update hình hình ảnh vào cơ sở dữ liệu SQL Server. Hình hình ảnh có thể được tàng trữ trong một cơ sở dữ liệuvới thuộc tính của bảng là phong cách image.Bạn hoàn toàn có thể sử dụng câu lệnh SQL sau để chế tạo một bảng cho phép lưu trữ hình ảnh
Bạn đang xem: Cách đưa hình ảnh vào sql server


Upload file hình ảnh vào cơ sở dữ liệu SQL ASP.NET cung cấp một cách thức đơn giản để cập nhật hình ảnh vào cơ sở dữ liệu SQL Server. Hình ảnh có thể được lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu với thuộc tính của bảng là kiểu image. Bạn có thể sử dụng câu lệnh SQL sau để tạo một bảng cho phép lưu trữ hình ảnh:CREATE TABLE .<_image>(  identity(1,1) CONSTRAINT  PRIMARY KEY NOT NULL,  (30) not NULL,  NULL,  (30) NULL)ON  Textimage_on Trong đó, Img_id: lưu trữ id của hình và là khóa chính của bảng Img_name: lưu trữ tên của hình ảnh. Img_file: lưu trữ hình ảnh Img_type: lưu trữ kiểu nội dung của hình ảnhBây giờ chúng ta tiến hành thực hiện các bước để upload hình vào cơ sở dữ liệu 1. Tạo một Webform để upload file hình 2. Upload hình vào cơ sở dữ liệu.Tạo Webform để tải file hình ảnh.Bạn tạo form upload hình như sau: Image Name file to Upload Tải file hình vào cơ sở dữ liệu.Khi người dùng nhấn vào nút Upload, sự kiện btupload_Click được gọi. Bạn có thể copy đoạn mã lệnh sau vào sự kiện btupload_Click protected void btupload_Click(object sender, EventArgs e) // tạo đối tượng người tiêu dùng Stream System.IO.Stream img_strm = fileimage.PostedFile.InputStream; // nhận kích cỡ của hình int img_len = fileimage.PostedFile.ContentLength; // thừa nhận kiểu hình string strType = fileimage.PostedFile.ContentType; string strName = txtname.Text; // chế tạo mảng kiểu dáng byte của file đã có upload byte<> imgData = new byte; int n = img_strm.Read(imgData, 0, img_len); int result = SaveToDB(strName, imgData, strType); // Hàm SaveToDB() int SaveToDB(string imgName, byte<> imgbin, string imgcontenttype) OleDbConnection nhỏ = new OleDbConnection("Provider=SQLOLEDB;server=(local);database=_NET;uid=_net;pwd="); OleDbCommand cmd = new OleDbCommand("INSERT INTO _image values(?,?,?)", con); OleDbParameter param0 = new OleDbParameter("


Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Đặt Windows Server 2012 Với Hình Ảnh Chi Tiết, Cài Đặt Windows Server 2012 Bằng Phần Mềm Vmware

imgName",OleDbType.VarWChar, 30); param0.Value = imgName; cmd.Parameters.Add(param0); OleDbParameter param1 = new OleDbParameter("
imgName", OleDbType.Binary); param1.Value = imgbin; cmd.Parameters.Add(param1); OleDbParameter param2 = new OleDbParameter("


Xem thêm: Cách Cài Mail Trên Iphone (Ios), Hướng Dẫn Cài Đặt Mail Công Ty Trên Iphone/Ipad

imgType", OleDbType.VarWChar, 30); param2.Value = imgcontenttype; cmd.Parameters.Add(param2); con.Open(); int numofwsAffected = cmd.ExecuteNonQuery(); con.Close(); return numofwsAffected; Và bây giờ, file hình đã được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của bạn.