PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP PH TRONG DUNG DỊCH

  -  

Mời quý thầy cô cùng chúng ta học sinh lớp 11 tìm hiểu thêm tài liệu bài tập cách thức tính pH được hostingvietnam.vn đăng cài đặt trong bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Phương pháp giải bài tập ph trong dung dịch

Đây là tài liệu rất hữu ích, tổng hợp toàn bộ lý thuyết, phương thức và bài bác tập trắc nghiệm tính pH. Mong muốn với tài liệu này những em học sinh có thêm nhiều tài liệu tham khảo, củng cố kỹ năng và kiến thức để đạt được hiệu quả cao trong bài bác kiểm tra, bài thi học kì 1 sắp đến tới. Đồng thời giúp quý thầy cô gồm thêm nhiều tư liệu giảng dạy. Nội dung cụ thể mời chúng ta theo dõi bài viết dưới đây.


Bài tập phương pháp tính pH


A. Phương thức giải & Ví dụ minh họa


a. PH cùng với axit, bazo mạnh

Phương pháp

- Tính số mol H+/OH- hoặc tổng số mol H+/OH-

- Tính nồng độ H+/OH-

- Áp dụng công thức tính pH: pH=-lg

- Nếu là dung dịch bazo ta tính nồng độ OH- ⇒ pOH ⇒ pH= 14 – pOH

Ví dụ minh họa

Bài 1: Trộn 10g dung dịch HCl 7,3% với 20g dung dịch H2SO4 4,9% rồi thêm nước để được 100ml dung dịch A. Tính pH của dung dịch A.

Hướng dẫn:

Số mol HCl là nHCl = (10.7,3)/(100.36,5) = 0,02 mol

Số mol H2SO4 là nH2SO4 = (20.4,9)/(100.98) = 0,01 mol

Phương trình năng lượng điện ly: HCl → H+ + Cl-

0,02 → 0,02 mol

H2SO4 → 2H+ + SO42-

0,01 → 0,02 mol

Tổng số mol H+ là nH+ = 0,02 + 0,02 = 0,04 mol

CM(H+) = 0,04/0,1 = 0,4 M ⇒ pH = 0,4

Bài 2: Hoà tan 3,66 gam hỗn hợp Na, ba vào nước dư chiếm được 800ml hỗn hợp A với 0,896 lít H2 (đktc). Tính pH của dung dịch A

Hướng dẫn:

nH2 = 0,896/22,4 = 0,04 mol

Gọi số mol của na và ba lần lượt là x, y mol. Ta có: 23x + 137y = 3,66 (1)


Na + H2O → NaOH + một nửa H2

x → x → x/2 mol

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

y → y → y mol

⇒ x/2 + y = 0,04 (2)

Từ (1), (2) ta có: x = 0,04 cùng y = 0,02

Phương trình năng lượng điện ly: NaOH → Na+ + OH-

0,04 0,04 mol

Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH-

0,02 0,04 mol

Tổng số mol OH- là: nOH- = 0,08 mol

CM(OH-) = 0,08/0,8 = 0,1 M ⇒ pOH = 1 ⇒ pH = 13

Bài 3: tổng hợp 4,9 mg H2SO4 vào nước thu dược 1 lít dd. PH của dd nhận được là:

Hướng dẫn:

nH2SO4 = 4,9/98 = 0,05 mol ⇒ CM(H2SO4) = 5.10-5/1 = 5.10-5 M

= 10-4 M ⇒ pH = -log(10-4) = 4

Bài 4: mang lại 15 ml hỗn hợp HNO3 bao gồm pH = 2 trung hòa - nhân chính hết 10 ml hỗn hợp Ba(OH)2 tất cả pH = a. Quý giá của a là:

Hướng dẫn:

nHNO3 = 1,5.10-2.10-2 = 1,5.10-4 ⇒ nBa(OH)2 = 7,5.10-5 mol

Bài 5: Hoà tan m gam Zn vào 100 ml dung dịch H2SO4 0,4M nhận được 0,784 lít khí hiđro với dung dịch X. Tính pH của hỗn hợp X?

Hướng dẫn:

nH2 = 0,784/22,4 = 0,035 mol ⇒ mol axit H2SO4 bội phản ứng là 0,035 mol

Mol axit H2SO4 dư = 0,04 - 0,035 = 0,005 mol ⇒ = 0,1 ⇒ pH = 1

Bài 6: A là dung dịch HNO3 0,01M ; B là dung dịch H2SO4 0,005M. Trộn các thể tích bằng nhau của A và B được dung dịch X. Tính pH của dung dịch X


Hướng dẫn:

Tổng mol H+ là 0,02 mol ⇒ = 0,01 ⇒ pH = 2

b. PH với axit, bazo yếu

Phương pháp

Tương tự như axit mạnh.

Sử dụng phối kết hợp công thức tính độ điện ly α, hằng số năng lượng điện ly axit, bazo: Ka, Kb

- Độ điện li α của chất điện li là tỉ số giữa số phân tử phân li ra ion (n) và tổng số phân tử hòa tung (no)

*

- Hằng số phân li axit: HA ⇔ H+ + A-

*
 (chỉ phụ thuộc vào bản chất axit và nhiệt độ)

-Hằng số phân li bazo: BOH ⇔ B+ + OH-

*

Ví dụ minh họa

Bài 1: Hoà tan 1,07g NH4Cl vào nước được 2 lít hỗn hợp X.

a. Tính pH của dung dịch X biết hằng số phân li bazơ của NH3 là 1,8.10-5.

b. Nếu cung cấp dung dịch X 100 ml dd HCl 0,01M được dd Y. Tính pH của dd Y?

Hướng dẫn:

a. nNH4Cl= 1,07/53,5 = 0,02 ⇒ CM(NH4Cl) = 0,02/2 = 0,01 M

Phương trình năng lượng điện ly:

NH4Cl → NH4+ + Cl-

0,01 …… 0,01

NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O+

Ban đầu: 0,01

Điện ly: x …………………..x………x

Sau điện ly : 0,01-x……………x………. X

Kb = x2/(0,01-x) = 1,8.10-5 ⇒ x = 4,24.10-4 ⇒ pH = 3,37

b. Phương trình năng lượng điện ly:

HCl → H+ + Cl-

0,001 0,001

NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O+

Ban đầu: 0,01……………………….0,001

Điện ly: x………………….x………x

Sau điện ly: 0,01-x…………… x………x+0,001

Kb = x(x+0,001)/(0,01-x) = 1,8.10-5 ⇒ x = 3,69.10-4 ⇒ pH = 3,43

Bài 2: dung dịch A cất NH3 0,1M và NaOH 0,1M. Tính pH của dung dịch biết Kb của NH3= 1,75.10-5.

Hướng dẫn:


NaOH → Na+ + OH-

0,1 0,1

NH3 + H2O ⇔ NH4+ + OH-

Ban đầu: 0,1 0,1

Điện ly: x x x

Sau điện ly: 0,1- x x x + 0,1

Kb = x(0,1+x)/(0,1-x) = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,75.10-3 ⇒ pOH = 4,76 ⇒ pH = 9,24

Bài 3: Tính pH của dd NH3 0,1M, biết Kb của NH3 = 1,8.10-5 và bỏ qua sự phân li của nước

Hướng dẫn:

Kb = x2/(0,1-x) = 1,8.10-5 ⇒ x = 1,34.10-3 ⇒ pOH = 2,87

⇒ pH = 11,13

Bài 4: Tính pH của dd CH3COONa 0,5M; biết Kb của CH3COO- = 5,71.10-10 và bỏ qua mất sự phân li của nước

Hướng dẫn:

Ka = x2/(0,5-x) = 5,71.10-10 ⇒ x = 1,68.10-5 ⇒ pOH = 4,77

⇒ pH = 9,23

Bài 5: cho dd hh X tất cả HCl 0,01 M cùng CH3COOH 0,1M. Biết Ka của CH3COOH = 1,75.10-5và làm lơ sự phân li của nước. Cực hiếm pH của dd X là:

Hướng dẫn:

Ka = x(0,01+x)/(0,1-x) = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,75.10-5 ⇒ pH = 1,99

Bài 6: cho dd hh X có CH3COOH 0,1M với CH3COONa 0,1M. Biết Ka của CH3COOH = 1,75.10-5 và làm lơ sự phân li của nước. Quý giá pH của dd X là:

Hướng dẫn:

Ka = x(0,1+x)/(0,1-x) = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,75.10-5 ⇒ pH = 4,76

c. Bài toán về trộn loãng, trộn lẫn dung dịch những chất điện ly để đã đạt được pH định trước.

Phương pháp

-Tính số mol axit, bazo

-Viết phương trình điện li

-Tính tổng số mol H+, OH-

-Viết phương trình phản bội ứng trung hòa

-Xác định môi trường thiên nhiên của dung dịch dựa vào pH ⇒ coi xét mol axit giỏi bazơ dư ⇒ tìm những giá trị mà câu hỏi yêu cầu.

Chú ý: Vdd sau thời điểm trộn = Vaxit + Vbazo

Ví dụ minh họa

Bài 1: Trộn 3 dung dịch H2SO4 0,1M ; HNO3 0,2M ; HCl 0,3M cùng với thể tích đều bằng nhau thu được hỗn hợp A. Mang 300 ml hỗn hợp A tính năng với dung dịch B gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M. Tính thể tích dung dịch B cần dùng làm sau lúc phản ứng dứt thu được dung dịch bao gồm pH = 1. Coi Ba(OH)2 và H2SO4 phân li trọn vẹn ở 2 nấc.

Hướng dẫn:

Sau khi trộn 3 dung dịch axit có thể tích bằng nhau ta nhận được nồng độ mới của 3 axit là: CM(HCl) = 0,1 M; CM(HNO3) = 0,2/3; CM(H2SO4) = 0,1/3. Trong 300 ml dung dịch A: nHCl = 0,03 mol; nH2SO4 = 0,01 mol; nHNO3 = 0,02 mol

Phương trình năng lượng điện ly:

H2SO4 → 2H+ + SO42-

0,01……. 0,02

HNO3 → H+ + NO3-


0,02 ….. 0,02

HCl → H+ + Cl-

0,03… 0,03

Tổng mol H+ là nH+ = 0,07 mol

Gọi x là thể tích của hỗn hợp B đề nghị dung.

nNaOH = 0,2x; nBa(OH)2 = 0,1x

Phương trình điện ly:

NaOH → Na+ + OH-

0,2x……………..0,2x

Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH-

0,1x……………….0,2x

Tổng số mol OH- là: nOH- = 0,4x

Ta có: H+ + OH- → H2O (Sau phản nghịch ứng pH =1 ⇒ dư axit)

Ban đầu 0,07……0,4x

Pư 0,4x……0,4x

Sau pư 0,07-0,4x….0

(0,07-0,4x)/(x+0,3) = 0,1 ⇒ x= 0,08 lít

Bài 2: Trộn 100 ml dung dịch gồm pH =1 tất cả HCl cùng HNO3 cùng với 100 ml hỗn hợp NaOH độ đậm đặc a(mol/l) thu được 200 ml hỗn hợp A gồm pH = 12.

a. Tính a

b. Pha loãng hỗn hợp A bao nhiêu lần để thu được pH = 11

Hướng dẫn:

a. NH+ = 0,01 mol; nOH- = 0,1a mol

Ta có: H+ + OH- → H2O (Sau bội phản ứng pH =12 ⇒ dư bazo)

Ban đầu 0,01……0,1a

Pư 0,01……0,01

Sau pư 0....….0,01-0,1a

(0,01-0,1a)/(0,1+0,1) = 0,01 ⇒ a= 0,08 lít

b. Số mol NaOH dư : nOH- = 0,002 mol

Gọi x là thể tích nước thêm vào.

Dung dịch sau pha loãng tất cả pH = 10 ⇒ 0,002/(0,2+x) = 0,001 ⇒ x = 1,8

Vậy rất cần được pha loãng 10 lần.

Bài 3: Tính tỷ lệ thể tích khi dung dịch HCl gồm pH = 1 và dung dịch HCl pH = 4 cần dùng để làm pha trộn thành dung dịch gồm pH = 3.

Hướng dẫn:

Đáp án: 1/110

Bài 4: mang lại 100 ml dd hh tất cả Ba(OH)2 0,1M với NaOH 0,1M với V ml dd hh bao gồm H2SO40,0375M và HCl 0,0125M thu được dd gồm pH = 2 . Cực hiếm V là:

Hướng dẫn:

nOH- = 0,03 mol; nH+ = 0,0875 V

Dung dịch sau khoản thời gian trộn pH = 2 → môi trường thiên nhiên axit .

(0,0875V-0,03)/(0,1+V) = 10-2 → V = 0,4 lit

Bài 5: Trộn 300 ml dd hh có H2SO4 0,1M với HCl 0,15M với V ml dd hh gồm NaOH 0,3M và Ba(OH)2 0,1M, nhận được dd X bao gồm pH = 12. Quý hiếm của V là:

Hướng dẫn:

nOH- = 0,5.V mol; nH+ = 0,0645 V

Dung dịch sau khi trộn pH = 12 → môi trường thiên nhiên bazo.

(0,5V - 0,0645)/(0,3+V) = 10-2 → V = 0,15 lit

B. Bài bác tập trắc nghiệm

Bài 1: Câu như thế nào sai khi nói về pH với pOH của dung dịch ?

A. pH = lg

B. pH + pOH = 14

C. . = 10-14

D. = 10-a ⇔ pH = a

Bài 2: hỗn hợp H2SO4 0,10 M có

A. pH = 1

B. pH 1

D. > 2,0M

Bài 3: pH của hỗn hợp dung dịch HCl 0,005M cùng H2SO4 0,0025M là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 12

Bài 4: pH của hỗn hợp Ba(OH)2 0,05M là.

A. 13

B. 12

C. 1

D. 11

Bài 5: Cần bao nhiêu gam NaOH nhằm pha chế 250ml dd gồm pH = 10

A. 0,1 gam

B. 0,01 gam

C. 0,001 gam

D. 0,0001 gam

Bài 6: Số ml hỗn hợp NaOH có pH = 12 bắt buộc để trung hoà 10ml hỗn hợp HCl gồm pH = 1 là

A. 12ml

B. 10ml

C. 100ml

D. 1ml.

Bài 7: Trộn 200 ml dung dịch tất cả HCl 0,1M cùng H2SO4 0,15M với 300 ml dung dịch Ba(OH)2nồng độ aM, chiếm được m gam kết tủa và 500 ml dung dịch tất cả pH = 1. Quý giá của a cùng m lần lượt là

A.0,15 với 2,330

B. 0,10 và 6,990.

C.0,10 cùng 4,660

D. 0.05 và 3,495

Bài 8: đến 300 ml dung dịch đựng H2SO4 0,1M, HNO3 0,2M cùng HCl 0,3M tính năng với V ml hỗn hợp NaOH 0,2 M cùng KOH 0,29M nhận được dung dịch có pH = 2. Quý hiếm của V là


A. 134.

B. 147.

C. 114.

D. 169.

Bài 9: ba dung dịch axit sau tất cả cùng mật độ mol: HCl, H2SO4, CH3COOH. Quý hiếm pH của bọn chúng tăng theo thiết bị tự là

A. HCl, H2SO4, CH3COOH.

B. CH3COOH, HCl, H2SO4.

C. H2SO4, HCl, CH3COOH.

D. HCl, CH3COOH, H2SO4.

Bài 10: hỗn hợp CH3COOH 0,1M tất cả pH = a với dung dịch HCl 0,1M gồm pH = b. Tuyên bố đúng là

A. a b = 1.

C. a = b = 1.

D. a = b > 1.

Bài 12: Tính pH của dd CH3COOH 0,2M, biết Ka của CH3COOH = 1,75.10-5 và bỏ lỡ sự phân li của nước

A. 5,46

B. 4,76

C. 2,73

D. 0,7

Bài 13: cho dd hh X bao gồm HF 0,09M cùng KF 0,08M. Biết Ka của HF = 6,5.10-5, bỏ qua sự phân li của nước. Cực hiếm pH của dd X là:

A. 1,1

B. 4,2

C. 2,5

D. 0,8

Bài 14: lúc pha loãng dung dịch axit HCl có pH = a ta thu được dung dịch bắt đầu có

A.pH > a

B.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Vnc Viewer Điều Khiển Máy Tính, Pc Từ Xa Bằng Điện Thoại

pH = a

C. pH 1 lit hỗn hợp H2SO4 gồm pH = 3 với V2 lit hỗn hợp NaOH bao gồm pH = 12 sẽ được dung dịch gồm pH = 11, thì phần trăm V1: V2 có mức giá trị nào?

A. 9:11

B. 11:9

C. 9:2

D. 2:9

Câu 17: Trộn 20 ml dd KOH 0,35M cùng với 80 ml hỗn hợp HCl 0,1 M được 100ml dd bao gồm pH là

A.4

B. 12.

C. 7.

D. 13.

Câu 18: đến 40ml dd HCl 0,75M vào 160ml dd chứa đồng thời Ba(OH)2 0,08M cùng KOH 0,04M chiếm được 200ml dd có pH là

A. 2. B. 3. C. 11. D. 12.

Câu 19: Trộn 100ml dd láo hợp tất cả Ba(OH)2 0,1M cùng NaOH 0,1M cùng với 400ml dd láo lếu hợp bao gồm H2SO4 0,0375M cùng HCl 0,0125M chiếm được dd tất cả pH là

A. 1.

B. 2.

C. 6.

D. 7.

Câu 20: mang lại m gam hỗn hợp Mg cùng Al vào 250ml dd X chứa các thành phần hỗn hợp axit HCl 1M và H2SO4 0,5M thu được 5,32 lit H2 (đktc) và dd Y tất cả pH là

A. 1

B. 2.

C. 4.

D. 7.

Câu 21: pha trộn 2 dd rất có thể tích đều nhau của dd HCl 0,2M cùng dd Ba(OH)2 0,2M. PH của dd thu được là

A. 9.

B. 12,5.

C. 14,2 .

D. 13.

Câu 22: Trộn nhì thể tích dd HCl 0,1M với luôn thể tích dd gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,15M chiếm được dd Z bao gồm pH là

A. 1.

B. 2.

C. 12.

D. 13.

Câu 23: Trộn 300 ml dd HCl 0,05 M với 200 ml dd Ba(OH)2 x mol/l thu được 500 ml dd bao gồm pH=2. Quý giá của x là

A. 0,025.

B. 0,05.

C. 0,1.

D. 0,5.

Câu 24: Trộn 300 ml dd HCl 0,05 M cùng với 200 ml dd Ba(OH)2 a mol/l chiếm được 500 ml dd bao gồm pH=12. Giá trị của a là

A. 0,025.

B. 0,05.

C. 0,1.

D. 0,5.

Câu 25: Trộn 100ml dd H2SO4 0,01M cùng với 400ml dd Ba(OH)2 nồng độ a mol/l thu được m gam kết tủa và dd còn sót lại có pH=12. Quý giá của m và a là

A. 0,233 gam; 8,75.10-3

B. 0,8155 gam; 8,75.10-3M.

C. 0,233 gam; 5.10-3M.

D. 0,8155 gam; 5.10-3M.

Câu 26: Trộn 300ml dd HCl 0,05M với 200ml dd Ba(OH)2 nồng độ a mol/l nhận được 500ml dd tất cả pH=x. Cô cạn dd sau làm phản ứng thu được 1,9875 gam chất rắn. Giá trị của a với x theo lần lượt là

A. 0,05M; 13.

B. 2,5.10-3M; 13.

C. 0,05M; 12.

D. 2,5.10-3M; 12.

Câu 27: Trộn 150 ml dd HCl độ đậm đặc a mol/l cùng với 250 ml dd hỗn hợp tất cả NaOH 0,5M và Ba(OH)2 0,1M chiếm được dd bao gồm pH=12. Cực hiếm của a là

A. 0,175M.

B. 0,01M.

C. 0,57M.

D. 1,14M.

Câu 28: Trộn 250 ml dd lếu láo hợp có HCl 0,08M và H2SO4 0,01M cùng với 250 ml dd NaOH nồng độ b mol/l được 500 ml dd tất cả pH=12. Cực hiếm của b là

A. 0,06M.

B. 0,12M.

C. 0,18M.

D. 0,2M.

Câu 29: Trộn 100ml dd có pH=1 tất cả HCl cùng HNO3 cùng với 100ml dd NaOH nồng độ a mol /l nhận được 200ml dd gồm pH=12. Cực hiếm của a là

A. 0,15.

B. 0,30.

C. 0,03.

D. 0,12.

Câu 30: Trộn 250 ml dd láo lếu hợp có HCl 0,08M và H2SO4 0,01M cùng với 250 ml dd Ba(OH)2 mật độ x mol/l thu được m gam kết tủa cùng 500 ml dd có pH=12 . Giá trị của m và x khớp ứng là


A. 0,5825 gam; 0,06M.

B. 3,495 gam; 0,06M

.C. 0,5825 gam; 0,12M.

D. 3,495 gam; 0,12M.

Câu 31: Trộn 200 ml dd bao gồm HCl 0,1M và H2SO4 0,05 M cùng với 300 ml dd Ba(OH)2 a mol/l chiếm được m gam kết tủa với 500 ml dd tất cả pH=13. Giá trị của a và m khớp ứng là

A. 0,15 cùng 2,33.

B. 0,3 với 10,485.

C. 0,15 và 10,485.

D. 0,3 với 2,33.

Câu 32: tất cả 10 ml hỗn hợp HCl pH = 3. Sản xuất đó x ml nước cất và khuấy đông đảo thì chiếm được dung dịch bao gồm pH = 4. Giá trị của x là

A. 10 ml

B. 90 ml

C. 100 ml

D. 40 ml

Câu 33: cho dd NaOH gồm pH = 12. Để thu được dd NaOH gồm pH = 11 bắt buộc pha loãng dd NaOH thuở đầu (bằng nước)

A. 10 lần.

B. đôi mươi lần.

C. 15 lần.

D. 5 lần.

Câu 34: dung dịch NaOH bao gồm pH=11. Để thu được dd NaOH tất cả pH=9 đề nghị pha loãng dd NaOH ban đầu (bằng nước)

A. 500 lần.

B. 3 lần.

C. 20 lần.

D. 100 lần.

C. Bài xích tập trường đoản cú luận

Câu 1: Trộn 100 ml dd HCl 1,2 M với 100ml dd Ca(OH)2 0,5M được dd D. Tính pH của dd D? (Coi Ca(OH)2 điện li hoàn toàn cả 2 nấc)

Câu 2: Trộn 200 ml dd Ba(OH)2 0,1M cùng với 100ml dd H2SO4 0,3M . Tính pH của dd thu được? (Coi Ba(OH)2 điện li trọn vẹn cả 2 nấc)

Câu 3: hòa tan 2,4 g Mg trong 150 ml dung dịch HCl 2M. Hỗn hợp thu được có pH bằng bao nhiêu?

Câu 4: đến 100 ml dd H2SO4 tất cả pH = 2 công dụng với 100 ml dd NaOH 0,01M. Tính pH của dd sau làm phản ứng?( coi H2SO4 năng lượng điện li trọn vẹn cả 2 nấc).

Câu 5: rước 200ml dd H2SO4 có phường H = 1 , rồi chế tạo đó 0,88g NaOH. Tính pH của dd thu được?( coi H2SO4 năng lượng điện li hoàn toàn cả 2 nấc).

Câu 6: Tính V ml dd HCl 0,094M cần cho vào 200ml dd NaOH 0,2M để thu được dung dịch bao gồm pH = 2.

Câu 7: hỗn hợp Ba(OH)2 có phường H = 13 (dd A). Hỗn hợp HCl gồm pH = 1 (dd B).

a. Tính CMcủa A cùng B ?( coi Ba(OH)2 điện li hoàn toàn cả 2 nấc).

b.Trộn 2,25 lít dd A với 2,75 lít dd B. Tính pH của dd thu được?

Câu 8: Trộn X là dd H2SO4 0,02M với Y là dd NaOH 0,035M thu được dd Z tất cả pH = 2.Tính tỉ lệ thành phần về thể tích thân dd X cùng dd Y? ( coi H2SO4 năng lượng điện li hoàn toàn cả 2 nấc).

Câu 9: Tính V ml dd KOH 0,1M cần dùng để làm trung hòa 10 ml dd X có 2 axit HCl và HNO3 tất cả pH = 2 ?

Câu 10: Tính thể tích hỗn hợp NaOH 1,8M nên cho vào 0,5 lit dd H2SO4 1M nhằm thu được dung dịch có pH = 13.( coi H2SO4 năng lượng điện li hoàn toàn cả 2 nấc).

Câu 11: Trộn 100 ml dd NaOH bao gồm pH = 12 với 100ml dd H2SO4 chiếm được dd gồm pH = 2. Tính centimet của dd H2SO4 ban đầu?

Câu 12: mang đến 40 ml dd HCl 0,75 M vào 160 ml dd cất đồng thời Ba(OH)2 0,08M cùng KOH 0,04 M. Tính pH của hỗn hợp thu được?

Câu 13: Trộn 300 ml dd cất đồng thời NaOH 0,1 M và Ba(OH)2 0,025M với 200 ml dd H2SO4 gồm nồng độ x mol/l thu được m g keert tủa cùng 500 ml dd tất cả pH = 2. Hãy tính m và x?(coi H2SO4 và Ba(OH)2 điên li trọn vẹn cả 2 nấc).

Câu 14: Trộn 200 ml dd X chứa đồng thời HCl 0,01 M cùng H2SO4 0,025M cùng với 300 ml dd Y cất đồng thời Ba(OH)2 0,02M với NaOH 0,015M. Tính pH của dd thu được.(coi H2SO4 với Ba(OH)2 điên li trọn vẹn cả 2 nấc).

Câu 15) Tính pH của những dung dịch : HNO3 10-2M ; HNO3 1,2.10-7M ; HNO3 10-9M

Câu 16. Tính pH của những dung dịch : Ba(OH)2 10-2M , KOH 10-7M ; NaOH 10-9M

Câu 17. Tính pH của các dung dịch : HCOOH 10-2M Ka = 10-3,75 ; HCN 10-2M Ka = 10-9,35 HBrO 10-2M Ka = 10-8,6

Câu 18. Tính pH của các dung dịch : Metylamin 10-1M Ka = 10-10,6 ; dimetylamin 1,5.10-2M

Ka = 10-10,87

Câu 19. Tính pH của các dung dịch : H2C2O4 10-2M K1 = 10-1,25 K2 = 10-4,27 ; H2S 10-2M Ka1 = 10-7 Ka2 = 10-12,92

Câu 20. Tính pH của những dung dịch muối hạt : KNO3 0,5M ; Na2SO4 0,1M

Câu 21. Tính pH của những dung dịch muối bột : C6H5COONa 10-2M Ka = 10-4,2 ; NaClO 10-2M Ka = 10-7,53

Câu 22. Tính pH của những dung dịch muối bột : CH3NH3Cl 0,1M Kb = 10-3,4 Al(NO3)3 0,01M Ka1 = 10-5 (coi trong dung dịch chỉ trường tồn phức hiđroxo Al(OH)2+ )

Câu 23. Trộn 25,00ml hỗn hợp NH3 8,0.10-3 M với 15,00ml hỗn hợp HCl 1,046,10-3M . Tính pH của dung dịch thu được . Biết Ka NH4+ = 10-9,24

Câu 24. Tính pH của hỗn hợp A có HF 0,1M cùng NaF 0,1M

Tính pH của 1lít hỗn hợp A bên trên trong 2 trường hòa hợp :

a) Thêm 0,01mol HCl vào

b) Thêm 0,01 mol NaOH vào Biết Ka = 6,8.10-4

Câu 25: Dung dịch Ba(OH)2 có p. H = 13 (dd A). Dung dịch HCl tất cả pH = 1 (dd B).

Tính CMcủa A cùng B ?( coi Ba(OH)2 năng lượng điện li trọn vẹn cả 2 nấc).

Trộn 2,25 lít dd A với 2,75 lít dd B. Tính pH của dd thu được?

Câu 26: Trộn X là dd H2SO4 0,02M với Y là dd NaOH 0,035M nhận được dd Z có pH = 2.Tính tỉ lệ thành phần về thể tích giữa dd X với dd Y? ( coi H2SO4 điện li hoàn toàn cả 2 nấc).

Câu 27: Tính V ml dd KOH 0,1M cần dùng để trung hòa 10 ml dd X có 2 axit HCl và HNO3 tất cả pH = 2 ?


Câu 28: Tính thể tích dung dịch NaOH 1,8M bắt buộc cho vào 0,5 lit dd H2SO4 1M nhằm thu được dung dịch tất cả pH = 13.( coi H2SO4 năng lượng điện li trọn vẹn cả 2 nấc).

Câu 29: Trộn 100 ml dd NaOH tất cả pH = 12 với 100ml dd H2SO4 thu được dd gồm pH = 2. Tính centimet của dd H2SO4 ban đầu?

Câu 30: Cho 40 ml dd HCl 0,75 M vào 160 ml dd cất đồng thời Ba(OH)2 0,08M và KOH 0,04 M. Tính pH của dung dịch thu được?

Câu 31: Trộn 300 ml dd đựng đồng thời NaOH 0,1 M với Ba(OH)2 0,025M với 200 ml dd H2SO4 tất cả nồng độ x mol/l chiếm được m g keert tủa và 500 ml dd có pH = 2. Hãy tính m và x?(coi H2SO4 cùng Ba(OH)2 điên li trọn vẹn cả 2 nấc).

Xem thêm: Tổng Đài Điện Thoại Tiếng Anh Là Gì ? Định Nghĩa Của Từ Tổng Đài Trong Từ Điển Lạc Việt

Câu 32: Trộn 200 ml dd X chứa đồng thời HCl 0,01 M với H2SO4 0,025M cùng với 300 ml dd Y chứa đồng thời Ba(OH)2 0,02M với NaOH 0,015M. Tính pH của dd thu được.(coi H2SO4 với Ba(OH)2 điên li hoàn toàn cả 2 nấc).