Bài tập oracle có lời giải
Bạn đang xem: Bài tập oracle có lời giải

*
*

Tóm tắt văn bản Bài tập Oracle có lời giải, giúp thấy tư liệu hoàn hảo các bạn cliông xã vào nút ít "TẢI VỀ" sống trên


Xem thêm: Hướng Dẫn Chi Tiết Các Mật Khẩu Wifi Thường Dùng Của Người Sử Dụng Internet

Lúc mã chống thích hợp lệ bắt đầu được phnghiền thêm nhân viên cấp dưới. create or replace package emp_paông chồng as procedure new_emp ( MaNV employees.employee_id%type, TenNV employees.first_name%type, HoNV employees.last_name%type, Email employees.email%type, DienThoách employees.phone_number%type, NgayThue employees.hire_date%type, MaCV employees.job_id%type, Luong employees.salary%type, HoaHong employees.commission_pct%type, MaQuanLy employees.manager_id%type, MaPhong employees.department_id%type ); function valid_deptid(i_department_id in number) return boolean; end emp_pack; --phan than create or replace package body emp_paông xã as procedure new_emp ( MaNV employees.employee_id%type, TenNV employees.first_name%type, Võ Đông Giang 2012 26 Trường cao đẳng technology báo cáo TP HCM HoNV employees.last_name%type, Email employees.email%type, DienThoai phong employees.phone_number%type, NgayThue employees.hire_date%type, MaCV employees.job_id%type, Luong employees.salary%type, HoaHong employees.commission_pct%type, MaQuanLy employees.manager_id%type, MaPhong employees.department_id%type ) is begin insert inlớn employees values(MaNV, TenNV, HoNV, Email, DienThoách, NgayThue, MaCV, Luong, HoaHong, MaQuanLy,MaPhong); kết thúc new_emp; --ket thuc proc new_emp function valid_deptid(i_department_id in number) return boolean is v_id_dept number; begin select count(*) into lớn v_id_dept from departments where department_id=i_department_id; return 1=v_id_dept; exception when others then return false; over valid_deptid;--ket thuc proc valid_deptid kết thúc emp_pack; --goi thuc thi phối serveroutput on begin if(emp_paông chồng.valid_deptid(&i_department_id)) then emp_paông chồng.new_emp(1, "First", "Last","first.last


Xem thêm: Top 8 Cách Tắt Chuột Cảm Ứng Trên Laptop Dell Win 10 0%, Cách Tắt Chuột Cảm Ứng Trên Laptop Dell

oracle.com", "(123)123-1234","18-JUN-02","IT_PROG",900,00, 100,110); Võ Đông Giang 2012 27 Trường cao đẳng technology thông tin TP HCM dbms_output.put_line("Them tkhô hanh cong"); else dbms_output.put_line("Ma phong ban ni khong ton tai!"); end if; end; Võ Đông Giang 2012 28 Trường cao đẳng technology báo cáo TP HCM QUẢN TRỊ NGƯỜI DÙNG Quản trị người tiêu dùng. 64. Tạo không khí bảng (tablespace) bao gồm kích cỡ 100M. 65. Tạo không khí bảng tạm (temporary tablespace) có size 50M. 66. Tạo rollbaông xã segment rolora nhằm tróc nã xuất đồng thời đến table space vừa tạo nên. 67. Tạo user có tên là tên gọi sinc viên, mật khẩu đăng nhập vày sinch viên từ bỏ đặt với tablespace và temporary tablespace vừa sản xuất. 68. Cấp quyền tầm nã xuất tài ngulặng (resource) đến user vừa chế tạo ra. 69. Cấp quyền mang lại phiên thao tác làm việc (session) cho user vừa chế tác. 70. Cấp quyền tạo bảng (table) cho user vừa tạo. 71. Cấp quyền sinh sản form nhìn (view) mang lại user vừa sinh sản. 72. Cấp quyền Select, Insert, Update, Delete trên bảng Employees đến user vừa sinh sản. 73. Cấp quyền Select, Insert, Update, Delete trong bảng Departments mang lại user vừa chế tạo. 74. Cấp quyền Select chỉ cách các nằm trong tính job_id, job_title trong bảng Jobs mang đến user vừa tạo ra. 75. Login vào csdl HR với user vừa tạo thành. 76. Truy vấn những bảng trong csdl HR cùng cho nhận xét. 77. Cho biết những user hiện nay gồm từ view dba_users. 78. Đăng nhập cùng với quyền khối hệ thống cùng tao user mang tên là mã sinc viên, password là tên gọi sinc viên a. Txuất xắc thay đổi password của user. b. Cấp quyền singin csdl c. Truy xuất view v$session để xem phiên thao tác làm việc. Võ Đông Giang 2012 29 Trường cao đẳng công nghệ biết tin TP HCM d. Tao bảng ban ngành tất cả 2 ở trong tính: mã cơ quan, tên cơ sở cùng mang lại nhấn xét câu c. e. Cấp phân phát hạn ngạch men (quota) 20M cho user vừa tao. f. Tao lại bảng Phòng ban cùng cho nhấn xét. g. Cấp phân phát không khí giới hạn tablespace mang lại user vừa tao h. Cấp phát tài phát lộc ngulặng cho user i. Cấp phạt phiên thao tác làm việc mang đến user j. Cấp quyền singin OEM 79. Truy xuất vào view hệ thống dba_profiles. 80. Tao profile giới hạn bài toán truy tìm xuất tài nguim với cung cấp cho user vừa tạo: a. Thời gian kết nối 120s b. Số lần thất bại Khi chất nhận được kết nối là 3. c. Thời gian ngóng kết nối là 60s d. Phiên thao tác làm việc cho từng user là 2 e. Gán profile mang lại user vừa tao f. Ttốt thay đổi thông số của protệp tin với phiên thao tác làm việc cho từng user là 4. g. Số lần thua cuộc lúc cho phép liên kết là 3 h. Thiết lập thông số nhằm profile tất cả hiệu lực thực thi hiện hành. i. Xóa protệp tin vừa tạo thành. 81. Oracle Database Resource Manager(ODRM) để chế tác vùng treo,tao team người tiêu dùng, tao chiến lược tài nguyên ổn với lý thuyết kế hoạch, soát sổ tính hòa hợp lệ của vùng treo cùng gởi vùng treo: a. Tạo vùng treo. b. Xóa vùng treo. c. Kiểm tra team người tiêu dùng làm sao sẽ vĩnh cửu với đến nhấn xét liên quan các đội người dùng. d. Kiểm tra kế hoạch của từng DataBase từ dba_rsrc_plans e. Tao 4 team fan dùng: update, kiếm tìm kiếm, thống kê, báo cáo Võ Đông Giang 2012 30 Trường cao đẳng công nghệ biết tin Thành Phố Hồ Chí Minh f. Kiểm tra tính đúng theo lệ của vùng treo. g. Truy xuất view dba_users và đến dìm xét. h. Gán người tiêu dùng vừa chế tác cho tới nhóm người dùng. i. Truy xuất view dba_users cùng mang lại dấn xét. j. Khởi sinh sản user mang đến đội người tiêu dùng k. Truy xuất view dba_users cùng cho thừa nhận xét. l. Tạo planer tài nguyên ổn m. Tạo triết lý chiến lược cùng giới hạn tài nguyên ổn mang đến từng người tiêu dùng (CPU_1 nhóm cập nhật là 60, CPU_1 team thống kê lại 40, CPU_2 đội báo cáo là 30, nhóm khác là 100). n. Gởi vùng treo. o. Truy xuất view dba_rsrc_plan_directives với đến nhận xét. p. Kích hoạt chiến lược sử dụng tài nguyên ổn q. Truy xuất view v$rsrc_consumer_group để xem việc sử dụng tài nguim thân những nhóm r. Truy xuất view v$rsrc_plan và đến nhấn xét. --64 create tablespace oracle datafile"oracle.dbf" kích thước 100m; --65 create temporary tablespace oracle_2 tempfile"oracle2.dbf" form size 50m; --66 create rollbaông chồng segment seg tablespace oracle; Võ Đông Giang 2012 31 Trường cao đẳng technology thông tin TPhường.HCM --67 create user sinhvien identified by sinhvien mặc định tablespace oracle temporary tablespace oracle_2 password expire; --68 grant resource lớn sinhvien; --69 grant create session khổng lồ sinhvien; --70 grant create table lớn sinhvien; --71 grant create view to sinhvien; --72 grant insert, update, select, delete on hr.employees to sinhvien; --73 grant insert, select, update, delete on hr.departments khổng lồ sinhvien; --74 grant update(job_id, job_title) on hr.jobs to sinhvien; --75 Võ Đông Giang 2012 32 Trường cao đẳng công nghệ báo cáo TP HCM conn hr/hr; --76 Khong tróc nã van duoc vi chua cap quyen tầm nã van --77 select username from dba_users; --78 conn system/system; grant create user lớn hr; conn hr/hr; create user masinhvien identified by masinhvien password exprire; --78bis xoa user masinhvien conn system/system; drop user masinhvien; --78b create create connect lớn masinhvien; --78c select username, status from v$session; --78 d Khong tao duoc vi chua cap quyen --78e create user sinhvien identified by sinhvien default tablespace oracle Võ Đông Giang 2012 33 Trường cao đẳng technology báo cáo TP..Hồ Chí Minh temporary tablespace oracle_2 quota 100m on oracle; --80 a, b, c, d create protệp tin giang limit connect_time 1đôi mươi failed_login_attempts 3 idle_time 60 sessions_per_user 2; --80e alter user sinhvien identified by sinhvien protệp tin giang; --80h thiet lap thong so de protệp tin co hieu luc grant create profile to lớn sinhvien; --80f,g alter protệp tin giang limit sessions_per_user 4 failed_login_attempts 3 --80i drop profile giang cascade; --81 a.Tao vung treo exec dbms_resource_manager.create_pending_area; Võ Đông Giang 2012 34 Trường cao đẳng technology thông tin TP.Hồ Chí Minh --81 b.xoa vung treo exec dbms_resource_manager.clear_pending_area; --81 e exec dbms_resource_manager.create_pending_area; exec dbms_resource_manager.create_consumer_group("capnhat","nhom cap nhat"); exec dbms_resource_manager.create_consumer_group("timkiem","nhom tlặng kiem"); exec dbms_resource_manager.create_consumer_group("thongke","nhom thong ke"); exec dbms_resource_manager.create_consumer_group("baocao","nhom bao cao"); --81 f --kiem tra tinch hop le cua vung treo exec dbms_resource_manager.validate_pending_area --81 h grant capnhat khổng lồ sinhvien; grant timkiem to lớn sinhvien; grant thongke lớn sinhvien; grant baocao lớn sinhvien; --81 i Võ Đông Giang 2012 35 Trường cao đẳng technology ban bố TP HCM select username, account_status from dba_users --81 h. Gán người dùng vừa tạo thành cho tới nhóm người tiêu dùng conn system/system exec dbms_resource_manager_privs.grant_system_privilege("SYSTEM","ADMINISTER_RESOURCE_MANAGER",TRUE); exec dbms_resource_manager.create_pending_area exec dbms_resource_manager.create_consumer_group("sv","nhom sv","ROUND-ROBIN" --khong ctuyệt dc exec dbms_resource_manager_privs.grant_switch_consumer_group("sinhvien","sv",true) --81 l exec dbms_resource_manager.create_pending_area exec dbms_resource_manager.create_plan("kehoachtainguyen","ke hoach tai nguyen mang đến nguoi dung") --81 m exec dbms_resource_manager.create_plan_directive("kehoachtainguyen","capnhat",60,100,100,100,100,100,100,100) exec dbms_resource_manager.create_plan_directive("kehoachtainguyen","thongke",40,100,100,100,100,100,100,100) Võ Đông Giang 2012 36 Trường cao đẳng công nghệ đọc tin Thành Phố Hồ Chí Minh exec dbms_resource_manager.create_plan_directive("kehoachtainguyen","baocao",30,100,100,100,100,100,100,100) --81 n gui ving treo exec dbms_resource_manager.create_pending_area exec dbms_resource_manager.submit_pending_area --81 o select plan, cpu_p1, cpu_p2, cpu_p3 from dba_rsrc_plan_directives --Tao role create role capnhat; create role timkiem; create role thongke; create role baocao; --cap quyen grant capnhat to sinhvien; --Xoa role revoke capnhat from sinhvien; Võ Đông Giang 2012 37 Trường cao đẳng công nghệ biết tin Thành Phố Hồ Chí Minh THE END

Chuyên mục: Kiến thức Hosting